De Locatiezoeker - Uitwerking lagenbenadering voor bepalen zoekruimte verstedelijking

04-05-2006 | Publicatie

Waar kan verstedelijking het best plaatsvinden, rekening houdend met bodem, water, landschap, natuur en bereikbaarheid? Het Milieu- en Natuurplanbureau heeft de beschikking over veel kaartmateriaal, dat beleidsmakers kunnen gebruiken bij het beantwoorden van deze vraag. Het rapport en de bijbehorende GIS-applicatie, de Locatiezoeker, bieden zicht op deze kaarten, en laten zien hoe men dit in een ‘lagenbenadering’ kan combineren.

Waardenoriëntatie en politieke keuzes bepalen de uitkomst

Het rapport beoogt op een transparante manier informatie over de lagen aan te dragen, zodat men in het beleid zijn eigen keuzen kan maken op basis van dit materiaal. De keuze van criteria en gewichten is sterk afhankelijk van waardenoriëntatie en politieke keuzes. Om dit te visualiseren is de lagenbenadering toegepast met vier verschillende criteria- en gewichtensets, ontleend aan de vier verschillende wereldbeelden die in de Duurzaamheidsverkenning en de publicatie Ruimtelijke Beelden zijn uitgewerkt. Ook is een variant uitgewerkt vanuit de criteria van de Nota Ruimte.

Het is uiteindelijk een taak van het beleid om de lagenbenadering daadwerkelijk toe te passen, en een keuze van indicatoren en gewichten te maken. Dit rapport geeft dan ook niet hét kaartbeeld van waar wel of niet verstedelijkt zou moeten worden.

De Locatiezoeker

Het MNP stelt via internet het belangrijkste kaartmateriaal uit het rapport beschikbaar in een gebruikersvriendelijke GIS-applicatie: de ‘Locatiezoeker’. Daarmee kan een ieder zelf criteria en gewichten bepalen en de lagenbenadering in de praktijk toepassen.

Het betreft hier een demoversie van de software. Omwille van de rekensnelheid is alleen de Randstad in beeld gebracht. Afhankelijk van de gebruikerservaringen, ligt het in de bedoeling een webapplicatie te ontwikkelen met meer mogelijkheden en voor geheel Nederland. De makers houden zich ten zeerste aanbevolen voor commentaar.

Het zip-bestand bevat een installatie bestand (.msi). Door het installatiebestand te dubbelklikken start de installatie van de Locatiezoeker.