De natuurplanner; Decision Support Systeem natuur en milieu. Versie 1.1

30-09-1997 | Publicatie

De Natuurplanner is een Decision Support Systeem voor de ondersteuning van het natuur- en milieubeleid van rijk en provincie, bedoeld voor: normstelling, voorspelling, dominante stress analyse, afweging tussen gebiedsgerichte, effectgerichte en generieke maatregelen, en bepaling van kosten.

De Natuurplanner heeft een resolutie met grids van 250 bij 250 meter als kleinste eenheden. De kern bestaat nu uit een multistress model (SMART/MOVE) voor verzuring, vermesting en verdroging van natuurlijke vegetaties. Daarnaast zijn er reeds functies voor het tonen van diverse bestanden zoals: bodemkaart, vegetatiekaart, grondwatertrappenkaart, kaarten van alle natuurdoeltypen afgeleid uit het bestand FLORBASE, en scenario's voor verzuring, vermesting en verdroging uit de Milieuverkenningen. Uitbreiding voor zout, beheer/successie, versnippering, fauna, aquatische ecosystemen, ecotoxicologische aspecten en klimaat zijn in voorbereiding.