Definitierapport graadmeters drink- en industriewatervoorziening in de Milieubalans/Milieuverkenning

30-11-1995 | Publicatie

Bij de voorbereiding, de onderbouwing en de toetsing van de effectiviteit van het Nederlandse milieubeleid is er behoefte aan een goede informatievoorziening. De informatie moet daarvoor beleidsrelevant, leesbaar en zo mogelijk kwantitatief en beknopt zijn. Het RIVM heeft de opdracht vanaf 1995 jaarlijks een Milieubalans (MB) en vierjaarlijks een Milieuverkenning (MV) uit te brengen. In deze rapporten zullen op diverse plaatsen aspecten van de drink- en industriewatervoorziening (DIV) aan de orde komen.

In dit Definitierapport Graadmeters DIV in de MB en MV worden primair op basis van een tiental overwegingen, alsmede argumenten vanuit de sector DIV de doelvariabelen of graadmeters gekozen waarmee de toestand en ontwikkeling met betrekking tot de DIV periodiek op kwantitatieve wijze kan worden uitgedrukt. Deze graadmeters worden ontwikkeld voor de functie "Drink- en Industriewatervoorziening" en tevens voor de doelgroep "Drink- en Industriewatervoorziening" ten behoeve van de Milieubalans en de Milieuverkenningen. Gekozen is voor een aantal (typen) graadmeters binnen de aspecten milieukwaliteit, milieudruk en volksgezondheid. Het betreft "kwaliteit bronnen", "waterwinning", "zuiveringskosten", "milieueffecten", "kwaliteit ruwwater" en "kwaliteit drinkwater". Daarnaast is een graadmeter "waterverbruik" opgenomen die de relatie met het aspect maatschappelijke ontwikkelingen representeert. Voor het realiseren van de graadmeters zijn van verleden, heden en toekomst gegevens nodig. Nagegaan is welke gegevens, waar, hoe en door wie gemeten worden en met welke modellen of methodieken prognoses tot stand komen. In veel gevallen zal aggregatie van grote hoeveelheden informatie moeten plaatsvinden om tot een rationele invulling van een graadmeter te komen. De daarbij gevolgde werkwijze is geschetst.