Duurzame ontwikkeling van de landbouw in cijfers en ambities. Veranderingen tussen 2001 en 2006

26-10-2007 | Publicatie

De landbouw is duurzamer gaan produceren en staat meer open voor de wensen van de samenleving. Toch worden de milieudoelen voor de lange termijn niet gehaald. Dit komt omdat het bestaande beleid boeren onvoldoende stimuleert deze doelen te halen. Dit blijkt uit een studie van het MNP naar duurzame ontwikkeling van de landbouw tussen 2001 en 2006.

Landbouw wordt duurzamer, maar beleid onvoldoende om milieudoelen te halen

De milieudruk is licht gedaald, er is meer agrarisch natuurbeheer en meer transparantie richting samenleving. Door een gestegen vraag op de wereldmarkt gaat het de afgelopen twee jaren in economisch opzicht beter met de land- en tuinbouw. De veranderingen tussen 2001 en 2006 zijn niet groot, maar wel overwegend positief.

Toch is het bij de huidige trends onwaarschijnlijk dat de milieudoelen voor de landbouw uit het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4) worden gehaald. De geboekte milieuwinst is lager dan die in de voorafgaande periode. Bovendien is de milieuambitie van de landbouw voor de toekomst niet toegenomen, omdat die samenhangt met de beleidsdruk. Het milieubeleid is sinds 2001 maar weinig aangescherpt en er is onduidelijkheid geweest rond bijvoorbeeld mest (beëindiging mineralenaangiftesysteem) en ammoniak (regionaal beleid). Voor de toekomst laat de landbouw wel meer ambitie zien voor thema’s die het imago sterk beïnvloeden, zoals voedselveiligheid, landschap, dierenwelzijn en uitbraken van dierziekten.

Het MNP heeft het rapport geschreven op verzoek van het Ministerie van LNV. Wageningen Universiteit- en Researchcentrum (WUR) en CLM Onderzoek en Advies leverden bijdragen. Het rapport is mede gebaseerd op resultaten van twee monitoringstrajecten van WUR, waarin cijfers en ambities over duurzame landbouw zijn geregistreerd. Uitgebreide resultaten staan in de volgende twee rapporten, op de website van het WUR:

LNV wilde via deze monitoring inzicht krijgen in de voortgang van de zogenoemde transitie naar een duurzame landbouw, om zo nodig het beleid te kunnen aanpassen.