Een schatting van de baten van geluidmaatregelen

14-09-2001 | Publicatie

Om prioriteiten te kunnen stellen en verschillende beleidsopties te kunnen beoordelen is voor geluid in het kader van het Vierde Nationale Milieubeleidsplan (NMP4) een kosten-batenanalyse uitgevoerd. In dit rapport zijn de baten van verschillende geluidsreducerende maatregelenpakketten geschat. De baten zijn gedefinieerd als het aantal vermeden gehinderden, uitgedrukt in guldens. Een belangrijke vraag hierbij is: wat is de prijs van 1 gehinderde?

Om een monetaire waarde aan goederen of diensten toe te kennen, wordt in de economie vaak gebruik gemaakt van de Willingness To Pay (WTP): het hoogste bedrag dat men bereid is te betalen voor een goed of dienst. Voor de waardering van effecten als hinder zijn verschillende methodes beschikbaar. De meest gebruikte zijn de Contingent Valuation (CV) methode en de Hedonic Pricing (HP) methode.

Met de Contingent Valuation methode wordt geprobeerd om de individuele preferenties te achterhalen door te vragen naar de betalingsbereidheid voor een verbetering in de beschikbaarheid of de kwaliteit van een bepaald goed. In dit geval de geluidsituatie.

Bij de Hedonic Pricing methode wordt uit het verschil van huizenprijzen op verschillende plaatsen een prijs voor geluidhinder afgeleid. Met behulp van beide methodes is een schatting gemaakt van de baten van de verschillende maatregelenpakketten. Hierbij waren o.m. gegevens nodig over het aantal huishouden, blootstellingsverdelingen, huisprijzen en het disconto.

Het bleek dat de maatregelenpakketten voor wegverkeer de meeste baten opleverden; het maatregelenpakket voor vliegverkeer leverde de minste baten op. Uit een gevoeligheidsanalyse kwam naar voren dat met name de keuze van de drempelwaarde van invloed is op de hoogte van de geschatte baten. De resultaten moeten dan ook als indicatief worden beschouwd. Desalniettemin kunnen ze een nuttig hulpmiddel vormen bij de besluitvorming over te nemen maatregelen.