Effecten van klimaatbeleid op emissies van luchtverontreinigende stoffen in Nederland. Eerste resultaten van het Beleidsgericht Onderzoeksprogramma Lucht en Klimaat (BOLK)

30-10-2008 | Publicatie

Het Nederlandse klimaatprogramma ‘Schoon en Zuinig’ lijkt in zijn totaliteit gunstig uit te pakken voor de luchtkwaliteit. Wel blijken de onzekerheden over de effecten op de luchtkwaliteit groot mede door onzekerheden rond de effecten van individuele klimaatmaatregelen. Zo is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of biobrandstoffen voor meer of minder luchtverontreiniging zullen zorgen. Ook blijkt dat de afvang en opslag van koolstofdioxide wel eens tot meer uitstoot van stikstofoxiden zou kunnen leiden.

Effecten klimaatbeleid op luchtkwaliteit gunstig maar nog wel onzeker

De maatregelen uit het Nederlandse klimaatprogramma ‘Schoon en Zuinig’ hebben als doel de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Sommige van deze maatregelen, zoals energiebesparing en inzet van meer windenergie, leiden ook tot de vermindering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Van een aantal andere belangrijke klimaatmaatregelen is het effect op de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen echter nog onzeker of onbekend. Om deze onzekerheden te kwantificeren zijn daarom in 2008 onderzoeken uitgevoerd als onderdeel van het Beleidsgerichte Onderzoeksprogramma Lucht en Klimaat (BOLK)

De onderzoeken hebben aangetoond dat de klimaatmaatregelen inzet biobrandstoffen en biomassa en de afvang en opslag van koolstofdioxide niet per se hoeven te leiden tot een daling van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. In sommige gevallen kan de uitstoot van bepaalde vormen van luchtverontreiniging zelfs toenemen. Het netto-effect van alle maatregelen uit het Nederlandse klimaatprogramma is echter gunstig voor de luchtkwaliteit. Wel blijven de onzekerheden in deze effecten vooralsnog groot.

De opgedane kennis in BOLK over specifieke klimaatmaatregelen kan bijdragen aan het op efficiënte wijze vormgeven van het toekomstige Nederlandse klimaat- en luchtbeleid. Mogelijk is de kennis ook interessant voor andere landen die dergelijke maatregelen invoeren of overwegen.