Evaluatie biodiversiteitsdoelstelling 2010. Achtergronddocument bij de Balans van de Leefomgeving 2010

14-09-2010 | Publicatie

Nederland is een van de landen die zich verplicht heeft de achteruitgang van de biodiversiteit in 2010 significant te hebben teruggebracht. In Nederland is deze achteruitgang inderdaad geremd, maar nog niet gestopt. Maar Nederland draagt door importen van grondstoffen ook bij aan biodiversiteitsverlies in het buitenland. Daar is de achteruitgang nog niet geremd.

Achteruitgang biodiversiteit in Nederland wel geremd, maar niet gestopt

De biodiversiteit is de afgelopen decennia sterk afgenomen. De wereldwijde zorg hierover betreft niet alleen het verlies aan soorten zelf, maar ook de uitputting van biodiversiteit als hulpbron, zoals vis of hout, waarvan toekomstige generaties hinder ondervinden. Deze zorgen hebben geleid tot de Convention on Biological Diversity (CBD) in 1992, de uitkomst van een initiatief van het Environmental Program van de Verenigde Naties. De Convention on Biological Diversity zet in op drie doelen: het behoud van biodiversiteit, het duurzaam gebruiken van biodiversiteit en een billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische rijkdommen. In 2002 hebben de ondertekenaars van de conventie, waaronder Nederland, zich verplicht de achteruitgang in biodiversiteit in 2010 significant geremd te hebben. In Europa is een ambitieuzer doel afgesproken: ‘het stoppen van de achteruitgang van de biodiversiteit".

Dit ambtieuze doel is niet gehaald. Het gaat in Nederland goed met planten, dieren en ecosystemen die minder hoge eisen stellen aan hun omgeving. Maar planten, dieren en ecosystemen die gevoelig zijn voor versnippering en milieudruk, hebben het nog steeds moeilijk. De overheid heeft mogelijkheden om het biodiversiteitverlies te stoppen: ze kan een duurzaam gebruik van het land en water stimuleren, versnippering van natuur verder opheffen en de milieudruk op kwetsbare natuur verder omlaag brengen.

Nederland is medeverantwoordelijk voor biodiversiteitsverlies in het buitenland

Productie van goederen en grondstoffen in het buitenland voor Nederland kost daar ruimte en biodiversiteit. De Nederlandse overheid probeert die biodiversiteit te behouden door handelsketens te verduurzamen. Producten krijgen een gecontroleerd keurmerk om te tonen dat ze duurzaam geproduceerd zijn. Deze gecertificeerde producten zijn echter duurder dan andere producten, en het is de vraag in hoeverre de consument bereid is die meerprijs te betalen. Daarnaast kan de overheid in haar buitenlands beleid inzetten op natuurbescherming in combinatie met de ontwikkeling van de lokale economie, gecombineerd met armoedebestrijding.

Meer informatie

Deze Evaluatie Biodiversiteitsdoelstelling 2010 is een achtergrondrapport bij het hoofdstuk over biodiversiteit in de Balans van de Leefomgeving 2010.

Dit rapport is alleen digitaal beschikbaar