Evaluatie VOS-beleid in de industrie

10-12-2001 | Publicatie

Deze studie evalueert het beleid t.a.v. Vluchtige Organische Stoffen (VOS-beleid) in de industrie over de afgelopen 15 jaar en geeft een doorkijk naar 2010. Centraal in het tot nu toe gevoerde beleid stonden convenanten tussen overheid en bedrijfstakken in het kader van het programma KoolWaterStoffen 2000. We concluderen dat de VOS-convenanten redelijk succesvol zijn. De doelstelling om de industriële VOS-emissies door implementatie van milieutechnieken met minimaal 55% te reduceren tussen 1981 en 2000 is gehaald.

Voor 5 belangrijke bedrijfstakken zijn verschillende factoren (waaronder beleidsinstrumenten) in kaart gebracht, die van invloed waren op de implementatie van die technieken. Een hulpmiddel daarbij was een nieuw expertondersteunend computermodel, dat helder en inzichtelijk de simulatie van deze implementatie mogelijk maakte. Succesfactoren waren de aanwezigheid van beschikbare technieken, die bedrijfs-economisch betaalbaar en makkelijk in het productieproces inpasbaar waren, in combinatie met een redelijke beleidsdruk vanuit de vergunningverlening (uitvoering en handhaving).

In 2010 wordt bij de huidige beleidsintensiteit, in de beschouwde sectoren, hooguit 15% emissiereductie ten opzichte van 2000 verwacht. Bij intensivering van de beleidsdruk kan een reductie van circa 30-35% bereikt worden. Een dergelijke intensivering is nodig indien de industriële sectoren evenredig bij gaan dragen aan het behalen van het in Nationaal Milieubeleidsplan vastgestelde emissieplafond voor de industriesector in 2010.