Evaluatie van de verzuringsdoelstellingen: de onderbouwing

07-09-2001 | Publicatie

In het Derde Nationaal Milieubeleidsplan 3 is een evaluatie van de verzuringsdoelstelling aangekondigd. In het rapport wordt een wetenschappelijke onderbouwing van de evaluatie gegeven.

Er is een overzicht gemaakt van de ontwikkeling van de emissies vanaf 1980 met een doorkijk naar 2010. Daarnaast is de stand van de wetenschappelijke kennis op een rij gezet wat betreft:

  • de verspreiding, transport en depositie van verzurende stoffen den vorming van ozon en fijn stof.
  • de effecten van grootschalige luchtverontreiniging op de gezondheid van mensen en schade aan planten en materialen.
  • de effecten op de soortensamenstelling van terrestrische en aquatische natuur en op bodem- en grondwaterkwaliteit.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • de meest recente inzichten in de effecten leiden niet tot wezenlijk andere kritische niveaus dan toen de beleidsdoelstellingen werden geformuleerd.
  • de NMP3 emissiedoelstellingen voor 2010, met name NOx en NH3, vergen zeer grote beleidsmatige inspanningen, hetzelfde geldt voor de depositiedoelstelling.
  • de vermindering van de emissies heeft geleid tot een relatief groter belang van een aantal onderwerpen die eerder grof benaderd konden worden.