Evaluatiemethodiek voor NMP4-transities. Bouwtekening voor de evaluatie van het beleid ter ondersteuning van systeeminnovatie op de lange termijn

31-12-2006 | Publicatie

Om hardnekkige milieuproblemen de baas te kunnen zijn soms ingrijpende maatschappelijke en technologische veranderingen nodig op de lange termijn, ook wel aangeduid met systeeminnovatie of transitie. Het MNP heeft een methode ontwikkeld om de voortgang van dergelijke processen en de rol van het beleid hierin te kunnen evalueren. Hierin wordt vooral gekeken naar processen in de voorbereidingsfase met visievorming, R&D en experimenten. Daarbij wordt nagegaan, in hoeverre de motivatie om tot daadwerkelijke veranderingen over te gaan zich in die voorbereiding heeft ontwikkeld en het beleid prikkels daaraan heeft gegeven.

Evaluatiemethodiek voor NMP4 transities

Dit rapport geeft weer hoe het MNP van plan is het beleid rond de transities uit het NMP4 te evalueren. Na een schets van het theoretisch kader wordt ingegaan op de selectie van systeemopties - mogelijke onderdelen van het toekomstige maatschappelijk systeem - en de criteria die voor de keuze van systeemopties zijn gehanteerd. Vervolgens wordt aangegeven hoe voor de verschillende systeemopties de voorontwikkelingsfase wordt geanalyseerd. Sleutelbegrippen zijn hierbij: visievorming bij de belangrijkste spelers, R&D, kennisontwikkeling en diffusie van technologische en institutionele concepten, en experimenten in de praktijk. Het rapport besluit met de presentatie van een aantal analysemethoden waaruit voor de evaluatie zal worden geput.