Biogrondstoffen voor de Chemische Industrie. Evaluatie van transities op basis van systeemopties

04-12-2006 | Publicatie

De Nederlandse overheid ondersteunt R&D van biogrondstoffen maar het ontbreekt aan gericht beleid waardoor de voordelen van biogrondstoffen niet ten volle worden benut. Dat concludeert het MNP in het rapport, waarin ontwikkelingen rond en de mogelijkheden van biogrondstoffen voor de chemische industrie worden beschreven. Voorbeelden van toepassing van biogrondstoffen zijn bioplastics, smeermiddelen, oplosmiddelen en farmaceutische producten. Biogrondstoffen bieden de mogelijkheid om broeikasgasemissies te reduceren.

Biogrondstoffen voor de Chemische Industrie: langetermijnbeleid ontbreekt

De ‘biobased economy’ is een regelmatig gebruikt toekomstbeeld. Biogrondstoffen passen daarin, al zijn ze bij het beleid veel minder in beeld dan biobrandstoffen voor transport of biomassa bij elektriciteitsopwekking. Die laatste twee worden krachtig ondersteund, soms zelfs afgedwongen. De vraag naar biomassa neemt als gevolg hiervan toe. De prijs stijgt en juist de kostenafweging is zonder gerichte beleidsprikkels dominant. Dat maakt biogrondstoffen voor chemische bedrijven minder aantrekkelijk, ook al scoren ze in sommige gevallen ecologisch gezien beter.

Er is veel onderzoek gaande naar biogrondstoffen, maar in de praktijk nog slechts toegepast in enkele kleine markten. De kostprijs, het landgebruik bij grondstoffen voor de bulkchemie en risico’s bij genetische modificatie, zowel voor productiviteitverhoging bij de teelt als voor specifieke verwerkingsprocessen vormen barrières op het pad naar verdere benutting.

Dit rapport is onderdeel van een serie voor de evaluatie van transitiemanagement, ofwel beleid dat gericht is op ingrijpende systeemverandering op de lange termijn (4e Nationale Milieubeleidsplan).