Evaluatie wegdekeigenschappen hoofdwegennet

02-11-2007 | Publicatie

Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB) reduceert het geluid van verkeer, maar minder dan tot nog toe werd aangenomen. Op veel hoofdwegen is ZOAB aangelegd, onder andere als geluidmaatregel om te voldoen aan de wettelijke normen voor verkeersgeluid. Strengere eisen aan ZOAB tijdens en na aanleg kunnen mogelijk verbetering brengen.

ZOAB stil, maar minder dan gedacht

Geluidsreductie van ZOAB neemt na verloop van tijd af

Uit metingen, die in opdracht van MNP door bureau M+P zijn uitgevoerd, blijkt dat de geluidsreducerende werking van zeer open asfalt beton (ZOAB) kleiner is dan gedacht en bovendien na verloop van tijd afneemt. Door de opzet van het onderzoek kunnen de meetresultaten van uitgevoerd onderzoek worden vertaald naar een landelijk beeld van de werking van ZOAB. Er wordt een gemiddelde geluidreductie van ZOAB ten opzichte van dicht asfalt beton (DAB) gemeten van circa 3 dB(A) (met een 95% betrouwbaarheids- interval van 2-4 dB(A)). Bij het onderzoek is rekening gehouden met de ouderdom van de wegdekken. De geconstateerde geluidreductie is dus minder dan de gemiddelde reductie van 4 dB(A) ten opzichte van DAB die wordt verondersteld in de wettelijk voorgeschreven reken- en meetvoorschriften. Op ongeveer 90% van de weglengte waar momenteel ZOAB ligt, is de geluidreductie naar schatting lager is dan 4 dB(A). Deze uitkomsten zijn gebaseerd op metingen bij droog weer. Regen of andere vochtige omstandigheden verhogen de geluidproductie van zowel ZOAB als DAB. Dit is niet verwerkt in de reken- en meetvoorschriften.

Gevolgen voor geluid bij snelwegen

Op basis van de resultaten van het onderzoek concludeert het MNP dat de akoestische eigenschappen mogelijk minder gunstig zijn dan waar beleidsmatig en bij de uitvoering en vergunningverlening rekening mee wordt gehouden. Doordat ZOAB op grote schaal wordt gebruikt heeft de aangenomen geluidreductie ten opzichte van DAB een grote invloed op de inschatting van de blootstelling van woningen aan het geluid van snelwegen. Op basis van een gemiddelde geluidreducerende werking van ZOAB van 3 dB, schat MNP het aantal knelpunten langs rijkswegen (woningen met een geluidniveau hoger dan 65 dB) op ongeveer 13.000. Bij een geluidreductie van 4 dB bedraagt deze schatting 10.000 en bij 2 dB ongeveer 16.000 woningen.

Gevolgen voor het beleid

Ondanks dat de bevindingen uit dit onderzoek wijzen op een lagere geluidreducerende werking, is de gemiddelde geluidproduktie van het verkeer op hoofdwegen met ZOAB aanzienlijk kleiner dan op het standaard wegdektype met DAB.

Het is echter van belang dat rekenmethoden een betrouwbaar beeld geven van de daadwerkelijke geluidreductie. Enerzijds moeten voor dit doel rekenmethoden worden afgestemd op de meest recente inzichten. Anderzijds wijzen grote verschillen tussen wegdekken ook op de mogelijkheid om de gemiddelde reductie in de toekomst te verbeteren door meer rekening te houden met akoestische prestaties van wegdekken bij aanleg en onderhoud.

Aanleiding voor het onderzoek

Uit eerder onderzoek van het MNP en VROM kwam al naar voren dat de geluidsreducerende werking van wegdekken achterblijft bij de berekende geluidreductie volgens de Reken- en meetvoorschriften, maar het aantal onderzochte locaties was beperkt. Dit was voor het MNP de aanleiding om een grootschalig onderzoek naar de akoestische kwaliteit van wegdekken in te stellen. Dit onderzoek is uitgevoerd door het adviesbureau M+P-raadgevende ingenieurs. Door middel van een uitgebreide serie metingen is de invloed van een aantal parameters op de akoestische kwaliteit van zeer open asfalt beton (ZOAB) en dicht asfalt beton (DAB) bepaald.