Externe voortgangsrapportage Werkprogramma 2006

17-04-2007 | Publicatie

In het verlengde van de missie van het MNP (het ondersteunen van de nationale en internationale besluitvorming over milieu- en natuurvraagstukken) heeft het MNP in 2006 zijn evaluaties en verkenningen sterk afgestemd op de nationale en internationale beleidsagenda.

Beleidsagenda bepalend voor MNP-werkzaamheden

In het verlengde van de missie van het MNP (het ondersteunen van de nationale en internationale besluitvorming over milieu- en natuurvraagstukken) heeft het MNP in 2006 zijn evaluaties en verkenningen sterk afgestemd op de nationale en internationale beleidsagenda. 

Zo is in de aanloop naar de verkiezingen op 11 november 2006 een Duurzaamheidsagenda opgesteld en via de website openbaar gemaakt. Vrijwel gelijktijdig is een analyse van de verkiezingsprogramma’s uitgebracht aan de hand van deze duurzaamheidsagenda.

Daarnaast heeft het MNP analyses uitgebracht van diverse beleidsnota’s:

  • de Nota Duurzame Gewasbescherming
  • Waterbeheer 21e eeuw
  • de kabinetsvisie Schiphol
  • het maatregelenpakket Toekomstagenda Milieu

Andere in het oog springende publicaties zijn: 

  • de Natuurbalans en de Milieubalans, wettelijke producten ter ondersteuning van het begrotingsdebat na Prinsjesdag respectievelijk van het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer;
  • Milieuverkenning 6, uitgebracht ter voorbereiding op de Toekomstagenda Milieu van het kabinet;
  • Welvaart en Leefomgeving, een scenariostudie voor Nederland in 2040, opgesteld door de gezamenlijke planbureaus CPB, MNP en RPB;
  • Van klimaatdoel naar emissiereductie, een overzicht van recente kennis hoe de lange-termijndoelen van het klimaatbeleid van de Europese Unie en Nederland vertaald kan worden naar emissiereducties op verschillende schaalniveaus