Geldstromen in het soortenbeleid

26-07-2006 | Publicatie

Ten behoeve van de Natuurbalans 2005 is het Nederlandse soortenbeleid geanalyseerd. Daarbij is gekeken naar naar kwetsbare en schadelijke soorten, naar kosten en ingezette menskracht.

Geldstromen in het soortenbeleid

De overheid voert beleid uit, gericht op specifieke soorten. Dit als aanvulling op het gebiedenbeleid. De overheidsbemoeienis bestaat enerzijds uit aandacht voor kwetsbare soorten, zoals dagvlinders. Anderzijds betreft het soorten die schade veroorzaken, zoals de muskusrat en plaaginsecten. Ook de combinatie komt voor: overwinterende ganzen zijn internationaal gezien kwetsbaar, maar veroorzaken in ons land door hun concentraties schade aan landbouwgewassen.

De uitgaven van Rijk en provincies voor actieve bescherming van kwetsbare soorten bedroegen in 2003 ongeveer 5,5 miljoen euro. De bijdarge van het Rijk (LNV) bedroeg 1,8 miljoen euro, de rest kwam van de provincies en derden. De vergoeding voor schade veroorzakende soorten beloopt ruim 6 miljoen euro. Ter vergelijking: de uitgaven voor het gebiedenbeleid bedroegen in 2003 ruim 90 miljoen.

Naast geld investeert de overheid ook menskracht in het soortenbeleid. De provincies leveren hiervoor het leeuwendeel: ruim 40 arbeidskrachten (omgerekend naar full-time eenheden) houden zich met het provinciale soortenbeleid bezig.

Beschikbare achtergrondrapporten bij Natuurbalans 2005