Getting into the Right Lane for 2050

29-10-2009 | Publicatie

Terugredenerend vanuit een visie voor 2050 is onderzocht welke strategische stappen de Europese Unie de komende vijf a tien jaar daarvoor zou moeten zetten. Dat wordt onder andere bepaald door de maximum snelheid van de veranderingen die nodig zijn. De EU wordt in mondiale context geplaatst. In de onderzochte visie voor 2050 is er voedsel voor negen miljard mensen en minimaal verlies van biodiversiteit, stabilisatie van klimaatverandering en grotere energiezekerheid en een transportsysteem in de EU met veel minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Strategische keuzen volgen uit langtermijnvisie

Het rapport "Getting into the Right Lane for 2050" analyseert wat er in de EU zou moeten gebeuren in mondiaal perspectief en vanuit een visie op 2050. De studie identificeert strategische beslissingen voor vandaag rond het gebruik van land en water en de ontwikkeling van koolstofarme energiesystemen, waaronder het energiegebruik in het verkeer.

De studie benoemt een aantal belangrijke afslagen die al vroeg opdoemen op weg naar 2050. Terugkijkend is duidelijk te zien dat er ook doodlopende wegen zijn, en routes die maar tot halverwege de visie gaan. De keuzen vereisen leiderschap door de EU en hebben veelal te maken met mondiale samenwerking en met de ontwikkeling van infrastructuur binnen de EU.

Koolstofarm transport: luchtvaart en scheepvaart bepalen succes

Bijvoorbeeld: broeikasgasemissies van luchtvaart en scheepvaart zullen in 2050 even groot zijn als die van transport in en rond steden. Maar het terugdringen van emissies van luchtvaart en scheepvaart is lastiger en dus tijdrovender, zowel technisch als in termen van mondiale samenwerking. Dus – hoewel koolstofarm transport in en rond steden in de EU al grote veranderingen vergt – zijn initiatieven voor koolstofarme luchtvaart en scheepvaart op korter termijn noodzakelijk. In deze geest hebben de EU ministers concrete mondiale emissiedoelen voor luchtvaart en scheepvaart voor 2020 voorgesteld als inbreng in de onderhandelingen in Kopenhagen.

Diversiteit

Uit de nu geanalyseerde opgaven voor 2050 komt diversiteit naar voren als een sleutelfactor. Bijvoorbeeld: het scheppen van diversiteit van technische oplossingen in de EU om koolstofarme energievoorziening en transport te bereiken. In het landgebruik van de EU biedt diversiteit betere mogelijkheden voor bescherming tegen wat er af en toe mis zal gaan met de landbouw in een volle wereld. Het rapport belicht het Middellandse Zeegebied als een logische regio om te pionieren met nieuwe vormen van EU landbouwbeleid, met prioriteit voor diversiteit in management van land en water.

Implicaties voor EU-beleid

Het rapport laat zien dat de EU een essentiële functie heeft op een aantal specifieke punten in het bereiken van de visie voor 2050. De EU is onder andere essentieel voor een investeringsraamwerk voor infrastructuur op continentale schaal, zoals een hoogwaardig elektriciteitsnetwerk om kosteneffectief gebruik te kunnen maken van koolstofarme energie. Als wereldspeler, bijvoorbeeld op het gebied van normen voor producten, heeft de EU in de nabije toekomst de meeste mogelijkheden. Naarmate nieuwe spelers belangrijker worden, tussen nu en 2050, zal de invloed van de EU minder worden.

Meer informatie

Deze publicatie is uitsluitend nog digitaal beschikbaar.