Gevoeligheidsanalyse berekening ammoniakemissie. Effect van variatie in penetratiegraden en emissiefactoren op de ammoniakemissie

08-01-1998 | Publicatie

Bij de berekening van de ammoniakemissie uit de landbouw spelen emissiefactoren en penetratiegraden van staltypen, mestaanwendingsmethoden, enz. een belangrijke rol. In deze studie is nagegaan wat het kwantitatieve effect is van onzekerheden rond emissiefactoren en penetratiegraden op de totale ammoniakemissie. Deze effecten zijn bestudeerd voor zowel Nederland als geheel, als wel voor Friesland (met veel melkveehouderij) en Noord-Brabant (met relatief veel intensieve veehouderij). De uitkomsten laten zien dat op nationaal niveau de emissiefactor voor mestaanwending op bouwland en grasland de belangrijkste bepalende factor is. Daaropvolgend in belangrijkheid is de emissiefactor voor melkveestallen, zowel nationaal als op provinciaal niveau.