Gevolgen van aanpassingen in het ammoniakbeleid voor de intensieve veehouderij.

14-09-2006 | Publicatie

De ammoniakemissie zal in 2010 tot circa 126 kiloton beperkt blijven, juist onder het overeengekomen plafond in de NEC-richtlijn. Indien de AMvB Huisvesting middelgrote varkens- en pluimveebedrijven niet meer vóór 2010 zou verplichten hun vee in emissiearme stallen onder te brengen, dan nemen de jaarlijkse ammoniakemissies netto met 7 kiloton toe. Het versoepelen van de Wet ammoniak en veehouderij brengt het ammoniakplafond niet in gevaar. Intern, per bedrijf, emissies salderen kan tot grote kostenbesparingen leiden, zonder dat het NEC-plafond wordt overschreden. Dit blijkt uit een gezamenlijke studie van MNP en het Landbouw Economisch Instituut.

Emissiearme stallen noodzakelijk om in 2010 te voldoen aan Europees emissieplafond voor ammoniak

In EU-verband zijn afspraken gemaakt voor de maximale Nederlandse ammoniakemissie in 2010 (het zogenoemde NEC-plafond). In deze studie zijn de gevolgen voor de NEC-afspraken van enkele aanpassingen in het Nederlandse ammoniakbeleid doorgerekend. Het betreft de volgende maatregelen:

  • Uitstellen van het emissiearm maken van bestaande stallen (versoepelen van de AMvB Huisvesting).
  • Versoepelen van de Wet ammoniak en veehouderij (WAV), zodanig dat alleen nog zeer kwetsbare natuurgebieden aanvullende bescherming krijgen.
  • Intern salderen.

Grote en middelgrote bedrijven moeten nieuwe en bestaande stallen emissiearm maken. Indien de AMvB Huisvesting de middelgrote bedrijven niet meer vóór 1 januari 2010 zou verplichten, dan nemen de jaarlijkse ammoniakemissies netto met 7 kiloton toe; hierdoor neemt de kans op het beperken van de emissies tot het NEC-plafond af van 55% naar 35%. Daar staat tegenover dat bedrijven, voor zover ze niet onder de IPPC-richtlijn vallen, hun investering in emissiearme stallen kunnen uitstellen, wat in 2010 ten minste 23 miljoen euro tot 48 miljoen euro kostenbesparing oplevert.

Inperking van de WAV brengt het ammoniakplafond niet in gevaar

Een inperking van de Wet ammoniak en veehouderij (WAV), zodanig dat alleen nog zeer kwetsbare natuurgebieden aanvullende bescherming krijgen, zal nauwelijks effect hebben op de nationale ammoniakemissie. De toename zal niet tot gevolg hebben dat de emissies het plafond van 128 kiloton overstijgen.

Intern salderen kan tot grote kostenbesparingen leiden

Bij 'intern salderen' wordt in een deel van de stallen van een bedrijf een verdergaande techniek toegepast dan wettelijk vereist is, terwijl de overige stallen (voorlopig) niet worden aangepast, op voorwaarde dat tenminste dezelfde reductie wordt bereikt als wanneer alle bestaande stallen zouden worden aangepast overeenkomstig de wettelijke emissienormen.

Uit het onderzoek blijkt dat het toepassen van intern salderen met name voor grotere varkenshouderijen een belangrijke kostenbesparing kan opleveren. Voor pluimveebedrijven biedt intern salderen momenteel nog weinig perspectief. In sommige situaties zoals bij aanpassing van bestaande stallen in combinatie met uitbreiding en nieuwbouw kan interne saldering ook in de pluimveehouderij voordeel opleveren. Een consequentie van intern salderen is wel dat de totale ammoniakemmissie in 2010 0,7 kiloton hoger zal zijn.