Groen in de stad: ontwikkeling 1993-2000

16-02-2006 | Publicatie

Tussen 1993 en 2000 is de hoeveelheid groen in de stad nauwelijks afgenomen. Wel moeten we het groen met meer mensen delen. In de stad is het areaal openbaar groen, waaronder parken/plantsoenen en bos, licht toegenomen, maar het areaal semi-openbaar groen, waaronder sportterreinen en volkstuinen, is afgenomen. Bovendien is de groei van het areaal openbaar groen kleiner dan de groei van de bevolking, waardoor het areaal per inwoner is afgenomen.

Samenvatting

Dit achtergrondrapport bij de Natuurbalans 2005 beschrijft het onderdeel ‘groen in de stad’. Daarbij is gekeken naar kwantiteit en bereikbaarheid van groen in de stad en stadsrand voor de periode 1993-2000. Aanleiding voor het onderzoek is de toenemende druk op het stedelijk groen en de geluiden over het verdwijnen van groen in de stad.

Uit de analyses blijkt onder andere dat in de stad het areaal openbaar groen (waaronder parken/plantsoenen en bos) enigszins is toegenomen, maar het areaal semi-openbaar groen (waaronder sportterrein en volkstuinen) en vooral agrarisch groen is afgenomen. In de stadsrand zien we naast een toename van het openbaar groen ook een duidelijke toename van het semi-openbaar groen, terwijl het agrarisch groen sterk is afgenomen. Maar de totale groei van het areaal openbaar groen is kleiner dan de groei van de bevolking, waardoor het areaal per inwoner is afgenomen.

In de periode 1993-2000 is er echter géén sprake van grootschalige inbreiding in groengebieden in de stad. Nieuwe bebouwing is hoofdzakelijk terechtgekomen in bestaande woon- en werkgebieden (reconstructie), de stadsrand en in mindere mate daarbuiten.

De bereikbaarheid van het openbaar groen is in de periode 1993-2000 enigszins verbeterd; de bereikbaarheid van semi-openbaar groen en het agrarisch groen is verslechterd.

Beschikbare achtergrondrapporten bij Natuurbalans 2005