Grote rivieren, veiligheid en natuur: achtergronden bij de Natuurbalans 2005

26-07-2006 | Publicatie

Dit rapport bevat een beknopte beschrijving van het effect op natuur van inrichting en herstel, een inventarisatie van de geldstromen van overheidswege voor natuur, en een analyse van de voortgang van het beleid.

Grote rivieren, veiligheid en natuur

Door inrichting en herstel doen met name vispopulaties het goed, en verbetert de toestand van habitats en soorten. Het rivierengebied wordt beter toegankelijk, terwijl een goede balans tussen oud en nieuw bij inrichting de binding met het landschap bij omwonenden vasthoudt.

De ministeries van LNV en V&W geven jaarlijks 26,4 miljoen euro aan natuur uit, waarvan 54% voor verwerving, 34% voor inrichting en 12% voor beheer. De inrichting van terreinen stagneert al enkele jaren door steeds hogere kosten voor verwerking van verontreinigde grond en door langdurige planprocedures.

Ruimte voor de Rivier levert bijna hetzelfde landschap als het Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) programma en is een nieuwe impuls voor de realisatie van natuur. De groei van natuurlijke vegetaties kan de veiligheid in gevaar brengen waardoor er meer aandacht nodig is voor beheerplannen.

Een goede afstemming van NURG, Ruimte voor de Rivier, Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) en Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt om souplesse bij het zoeken naar ruimte en een visie op het niveau van de rivier.

Beschikbare achtergrondrapporten bij Natuurbalans 2005