Haalbaarheid van PM2,5 luchtkwaliteitnormen, situatie voor Nederland in een Europese context

19-11-2009 | Publicatie

Nederland zal de Europese normen voor kleine deeltjes fijn stof (PM2,5) waarschijnlijk gaan halen bij het huidige en voorgenomen nationale en Europese beleid. In 2015 moet Nederland aan die normen voldoen. Alleen als er vanaf 2015 heel droge jaren komen, kan dat nog wel roet in het eten gooien, want dan is er meer fijn stof in de lucht. In dat geval zou op een klein aantal plekken, langs drukke wegen, Europese normen overschreden kunnen worden.

Europese normen sinds 2008

In 2008 heeft de Europese Unie de richtlijn voor de luchtkwaliteit vastgesteld. Daarin staan ook regels voor de kleine deeltjes van fijn stof, PM2,5. De EU schrijft voor dat jaargemiddelde PM2,5-concentraties vanaf 2015 maximaal 25 microgram per kubieke meter mogen zijn. Daarnaast heeft de EU regels vastgesteld om de gemiddelde PM2,5-concentratie in stedelijke gebieden te beperken en te verminderen. Deze aanpak is nieuw.

Nederland zal EU-normen voor kleine deeltjes fijn stof waarschijnlijk halen

Het is waarschijnlijk dat met het huidige en voorgenomen nationale en Europese beleid alle grens- en richtwaarden voor PM2,5 bij gemiddelde weersomstandigheden op tijd kunnen worden gehaald. De nieuwe normen voor de kleine deeltjes fijn stof lijken daarmee niet strenger dan de bestaande grenswaarden voor fijn stof (PM10). Nederland is bezig het beleid, de monitoringsmethoden en modellen op het gebied van fijn stof aan te passen om aan de eisen van de luchtkwaliteitsrichtlijn voor PM2,5 te voldoen. Dit rapport ondersteunt dat proces met een onderzoek naar de haalbaarheid van de verschillende normen voor PM2,5.

Onzekerheden en ongunstige weersomstandigheden kunnen mogelijk leiden tot overschrijding

De onzekerheden in deze beoordeling zijn groot. Ongunstige weersomstandigheden kunnen leiden tot overschrijdingen van de grenswaarde van 25 μg/m³. De EU heeft een doelstelling vastgesteld om de gemiddelde PM2,5-concentratie in stedelijke gebieden te verminderen tussen 2010 en 2020. Het gaat om de zogeheten blootstellingsreductiedoelstelling (BRD). Dit is een richtwaarde. De precieze waarde van de BRD staat nog niet vast; voor Nederland is 15% het meest waarschijnlijk op basis van de huidige inzichten. Dat het 20% wordt is echter nog niet uit te sluiten. Het doel van 15% komt met het huidige en voorgenomen beleid binnen bereik. In het geval dat het doel een vermindering van 20% wordt, zou een verdere aanscherping van het beleid nodig zijn.

Meer informatie

Deze publicatie is gemaakt door het PBL en is onderdeel van het Nederlands onderzoeksprogramma fijn stof (BOP).