Herziening regelgeving verkeersgeluid snelwegen - een ex-ante-evaluatie

01-07-2009 | Publicatie

De introductie van geluidproductieplafonds voor snelwegen en spoorwegen leidt tot minder hinder maar kan wel veel duurder uitpakken dan de huidige regelgeving. Geluidproductieplafonds stellen een grens aan het verkeersgeluid op een vaste afstand van een stuk (spoor)weg en zijn daardoor relatief eenvoudig te handhaven, bijvoorbeeld door jaarlijks te toetsen.

Halt aan sluipende toename verkeersgeluid – risico op kostenstijging

Ongeveer elf procent van de inwoners van Nederlanders ervaart ernstige geluidhinder van wegverkeer. Een relatief klein deel daarvan wordt gehinderd door snelwegen, maar dit is sinds 1987 wel met ruim 20 procent toegenomen tot circa 190.000 mensen, ondanks de plaatsing van honderden kilometers geluidschermen en de toenemende toepassing van stil asfalt (ZOAB). Dit komt door groei van verkeer, het ontbreken van effectief Europees bronbeleid en doordat de Nationale regelgeving een sluipende toename toestaat. Het kabinet wil deze toename bij rijksinfrastructuur stoppen door geluidproductieplafonds in te voeren. Daarnaast moet een nieuwe saneringsregeling leiden tot geluidmaatregelen voor alle woningen met een zeer hoge geluidbelasting.

Met dit rapport schetst het Planbureau voor de Leefomgeving de effecten van deze nieuwe regelgeving voor de snelwegen in 2020. De geluidproductieplafonds blijken het aantal ernstig gehinderde mensen te verminderen tot circa 150.000, dit aantal is bijna 15.000 lager in vergelijking met de huidige regelgeving. Uitvoering van het saneringsprogramma leidt er toe dat het aantal zeer hoogbelaste woningen met 90 procent afneemt tot circa 1000. Belangrijk minpunt is dat de kosten fors kunnen stijgen - tot meerdere miljarden euro’s - als het verkeersgeluid zich zeer ongunstig ontwikkelt. Het beheersen van kosten vraagt om een extra inzet om het geluid aan de bron te verminderen, bijvoorbeeld door versnelde toepassing van stillere autobanden, snelheidsverlaging of ontwikkeling van steeds stillere wegdekken.