Het gekoppelde grondwater en bodemwatermodel LGM-SWAP. Een toepassing voor de werkgroep consensus hydrologie.

14-11-2007 | Publicatie

Het Milieu- en Natuurplanbureau heeft een geïntegreerd hydrologisch model ontwikkeld. Dit model kan onder andere gebruikt worden om de effecten van antiverdrogingsmaatregelen door te rekenen. Ook kan het model de hydrologische invoer leveren voor landsdekkende modellen van de bodem- en grondwaterkwaliteit.

Gekoppeld bodem- en grondwatermodel geschikt voor integrale analyses

Het Landelijk Grondwatermodel (LGM) en een ééndimensionaal model van de hydrologie van de onverzadigde zone (SWAP) zijn gekoppeld. Met dit gecombineerde model kunnen de waterstromen in het bodem- en grondwatersysteem, evenals de stroming vanuit het grondwater naar het oppervlaktewater, berekend worden. Om de seizoensdynamiek correct te kunnen berekenen, worden zowel LGM als SWAP dynamisch toegepast. De prestaties van het model zijn getoetst in een studie in het Beerze Reusel gebied. Er is een nagenoeg perfecte overeenkomst tussen de grondwaterstand berekend door SWAP en de grondwaterstand berekend door LGM. De resultaten van deze studie zijn ingebracht in een vergelijkstudie van de modellen LGM/SWAP, MOZART/NAGROM, SIMGRO en STONE.

Figuur: twee indicatoren met het resultaat van de LGM berekening; gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstand

Het geïntegreerde model kan de gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwaterstand met een hoge ruimtelijke resolutie berekenen. Dit is van belang in antiverdrogingsstudies.

Nationaal Hydrologisch Model gaat LGM-SWAP vervangen

Het MNP ontwikkelt samen met Deltares, Alterra, het WL en de Waterdienst een nieuw geïntegreerd hydrologisch model, het NHMi. Voordeel is dat de nu veelal verspreid aanwezige kennis zo optimaal mogelijk gebruikt wordt. De eerste versie van het nieuwe model zal medio 2008 beschikbaar komen en zal vanaf dan gebruikt worden voor landelijke beleidsanalyses.

Het rapport is uitsluitend digitaal beschikbaar