Het tijdelijke meetnet 'Ammoniak in de natuur'. Opzet van het meetnet en voorlopige resultaten van de metingen van het eerste half jaar.

14-09-2006 | Publicatie

Dit rapport beschrijft de eerste resultaten van een meetnet, gericht op de ammoniakconcentraties in de Nederlandse natuur. De metingen vertonen over het algemeen een goede overeenstemming met modelberekeningen. Wel lijken de concentraties aan de rand van natuurgebieden en in kleine natuurgebieden vaak hoger te zijn dan verwacht, terwijl dieper de natuur in de concentraties juist lager zijn dan berekend.

Ammoniakconcentraties in kleine natuurgebieden lijken hoger dan verwacht

Dit rapport beschrijft de eerste resultaten van een meetnet, gericht op de ammoniakconcentraties in de Nederlandse natuur. Het meetnet is gericht op natuurgebieden op zandgronden die vallen onder de Vogel- en Habitatrichtlijn van de EU. Het meetnet is representatief voor de Nederlandse natuur op zandgronden, zowel grote als kleine natuurgebieden, kuststreken en gebieden landinwaarts, sterk belaste als relatief schone gebieden maken er deel van uit. De eerste waarnemingen zijn betrouwbaar en zij bieden mogelijkheden om de onderzoeksvragen te analyseren. De metingen vertonen over het algemeen ook een redelijk goede overeenstemming met modelberekeningen. Hoewel het algemene patroon aardig overeen komt met modelberekeningen, lijken de absolute concentraties aan de rand van natuurgebieden en in kleine natuurgebieden wel vaak hoger te zijn dan verwacht, terwijl dieper de natuur in de concentraties juist lager zijn dan berekend. De ammoniakconcentratie in kleine natuurgebieden (< 150 hectare) vertonen, zoals verwacht, hetzelfde seizoensverloop in voorjaar en zomer als het bekende verloop in het agrarische gebied. Grotere natuurgebieden (> 400 hectare) hebben echter een tot dusver onbekend, afwijkend seizoensverloop met duidelijk lagere concentraties in de zomer. Drassige omstandigheden, zoals nabij de Waddenzee en in de Groote Peel, lijken tot hogere ammoniakconcentraties te leiden dan modelmatig verwacht.