Het verlies van biodiversiteit in Nederland verminderen

31-05-2006 | Publicatie

De Europese Commissie heeft een nieuw actieplan uitgebracht om het verlies van biodiversiteit in de EU te stoppen. Volgens het MNP zijn effectieve acties om dat in Nederland te bereiken, het afstemmen van bescherming van natuurgebieden met het beheer van het landelijke gebied, en verbetering van milieucondities voor natuur. De Europese Commissie kan de uitvoering van het actieplan ondersteunen door inzicht te geven in de ecologische samenhang van Europese natuurgebieden en in de effectiviteit van Europees beleid.

EU actieplan biodiversiteit: bestaande instrumenten beter benutten

Het voorstel van de Europese Commissie

De biodiversiteit in Nederland en de EU blijft afnemen. Europese regeringsleiders hebben herhaaldelijk de doelstelling onderschreven om dit verlies van biodiversiteit te stoppen. In een nieuwe Mededeling presenteert de Europese Commissie een gedetailleerd actieplan om dit doel te realiseren. De Commissie stelt geen nieuw beleid voor, maar benoemt bestaande EU instrumenten, zoals de Kaderrichtlijn Water en het landbouwbeleid, die door lidstaten gerichter kunnen worden ingezet voor bescherming van biodiversiteit.

Consequenties voor Nederland

Sleutelacties voor Nederland om het verlies aan biodiversiteit te verminderen zijn: het in samenhang ontwikkelen en beheren van Natura 2000 en EHS (Ecologische Hoofdstructuur) gebieden, het beheer daarvan verbinden met het van het omringende landelijke gebied en het verder verbeteren van milieucondities voor natuur. De bestaande Europese instrumenten die de Commissie in haar nieuwe actieplan benoemt, zoals de Kaderrichtlijn Water, de NEC richtlijn en het plattelandsontwikkelingsbeleid, ondersteunen deze acties. Het potentieel van deze instrumenten kan meer benut worden indien natuurbescherming sterker in de beleidsuitvoering wordt verankerd. Het lokaal al zichtbare natuurherstel in Nederland zal daarvan profiteren.

Consequenties voor de Europese Commissie en het Europese Parlement

Om de effecten van het actieplan te kunnen bepalen en de effectiviteit ervan te bevorderen zijn aanvullende Europese acties nodig. Ten eerste kan de Europese Commissie het inzicht vergroten in de samenhang van Natura 2000 en andere natuurgebieden en de ecologische knelpunten in dat Europese netwerk identificeren. Ten tweede zouden discussies in het Europese Parlement baat hebben bij een jaarlijkse Europese Natuurbalans die inzicht geeft in de ecologische samenhang en knelpunten in het netwerk van Europese natuurgebieden, en in de effectiviteit van Europees en nationaal beleid.