Hoe open is de Waddenzee? Een indicator voor de openheid van het Waddenlandschap

17-12-2009 | Publicatie

Doel van het beleid is het behoud van het open karakter van de Waddenzee. Maar hoe meet je dat? Het PBL heeft een indicator uitgewerkt om de effecten van veranderingen in het landschap op de openheid in beeld te brengen.

Het open karakter van het landschap van de Waddenzee is onderdeel van het landschappelijk en ruimtelijk beleid van de Nederlandse overheid. Lokale en regionale ontwikkelingen zouden dit beleid moeten ondersteunen maar doen dat in de praktijk niet altijd. In deze studie wordt de openheid van het Waddenlandschap geanalyseerd met behulp van metingen van zichtafstanden, topografische kaarten en hoogte-gegevens van bebouwing in en rond de Waddenzee. De indicator geeft aan hoe de openheid van de Waddenzee beïnvloed wordt door veranderingen in het landschap, bijvoorbeeld de plaatsing van windmolens.

Geconstateerd kan worden dat twee beleidslijnen van de Nederlandse overheid, namelijk het behouden van het unieke open karakter van de Waddenzee en het stimuleren van de opwekking van windenergie, in de Waddenzee kunnen conflicteren.

Door het ontbreken van een eenduidige beleidslijn enerzijds en de druk op het halen van de doelstellingen voor duurzame energieopwekking en het herstel van de economie na de economische crisis anderzijds, is het huidige open karakter van de Waddenzee niet gegarandeerd. In de huidige besluitvorming (bijvoorbeeld met betrekking tot een afvalverbrandingsinstallatie in Harlingen) wordt het argument openheid van de Waddenzee niet meegewogen. Dit is wel relevant aangezien besluiten die nu genomen worden nog tientallen jaren effect kunnen hebben op de openheid van de Waddenzee.

Bijlagen

Bij dit rapport zijn de volgende bijlagen beschikbaar: