Integrale kosten-baten analyse klimaat, energievoorzieningszekerheid en luchtkwaliteit

24-04-2008 | Publicatie

Dit rapport presenteert de analyse van een mondiale geïntegreerde kosten-baten analyse van opties om de energievoorzieningszekerheid te verhogen, en de nadelige gevolgen van luchtvervuiling en klimaatverandering tegen te gaan. Weliswaar wordt het probleem van een beperkte energievoorzieningszekerheid in het algemeen erkend, maar het is onduidelijk wat de schade hiervan is aan de economie. De analyse probeert de ontwikkeling van het definiëren van heldere doelen voor de energievoorzieningszekerheid een stap verder te brengen, en deze te plaatsen in de bredere afweging van doelen voor beleid om klimaatverandering en luchtvervuiling tegen te gaan.

Kosten-baten analyse kan behulpzaam zijn bij definitie van doelen voor energiebeleid

Dit rapport presenteert de analyse van een mondiale geïntegreerde kosten-baten analyse van opties om de energievoorzieningszekerheid te verhogen, en de nadelige gevolgen van luchtvervuiling en klimaatverandering tegen te gaan. Weliswaar wordt het probleem van een beperkte energievoorzieningszekerheid in het algemeen erkend, maar het is onduidelijk wat de schade hiervan is aan de economie. De analyse probeert de ontwikkeling van het definiëren van heldere doelen voor de energievoorzieningszekerheid een stap verder te brengen, en deze te plaatsen in de bredere afweging van doelen voor beleid om klimaatverandering en luchtvervuiling tegen te gaan.

Geïntegreerd energiebeleid kan in Europa leiden tot substantiële CO2 emissiereducties

Dit rapport onderzoekt de gevolgen van een introductie van een analytische functie voor energievoorzieningszekerheid in het geïntegreerde energie-economie model genaamd MERGE. Eerst wordt het begrip voorzieningszekerheid gekwantificeerd, gevolgd door een mathematische formulering over dit onderwerp zoals te gebruiken in MERGE. Modelsimulaties worden gepresenteerd die rekening houden met de modelvergelijkingen over voorzieningszekerheid. Deze modelexperimenten laten zien dat wanneer er geen milieubeleid wordt gevoerd, de schade door een verminderde energievoorzieningszekerheid verlaagd kan worden door de vraag naar olie en gas uit te stellen naar de toekomst. De reden is dat in de toekomst de energie-intensiteit lager zal zijn dan nu, en daarom zullen economieën minder gevoelig zijn voor prijsschommelingen van energie of een te lage voorzieningszekerheid. In de varianten zonder milieubeleid maar met beleid om de voorzieningszekerheid van energie te verhogen, zullen de voorraden van gas en olie dus uiteindelijk toch uitgeput worden. Maar in varianten met klimaatbeleid zullen de bekende olievoorraden niet volledig aangesproken worden, zeker wanneer er ook nog beleid gevoerd gaat worden om de luchtvervuiling tegen te gaan. In een toekomst met beleid tegen klimaatverandering en luchtvervuiling en voor een hogere voorzieningszekerheid zal de vraag naar olie, gecumuleerd over een periode tot aan 2150, met 20% lager uitvallen (ten opzichte van het basispad waarin geen beleid wordt gevoerd). In dat geval zullen er tussen 2020 en 2030 in Europa substantiële CO2 emissiereducties doorgevoerd worden. De modelsimulaties laten zien dat dit mogelijk lijkt en aannemelijk, omdat de energie-exporteurs hun goedkopere energievoorraden zullen gebruiken (en daardoor hun CO2 emissies vergroten). Daardoor zullen energie-importeurs (zoals Europa) hun CO2 emissies verder moeten verlagen om de schade door klimaatverandering te beperken.

Dit document is uitsluitend digitaal beschikbaar.