Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2001

20-12-2002 | Publicatie

Als we de luchtkwaliteit over 2001 vergelijken met die van 2000 blijken deze in grote lijnen met elkaar overeen te komen. De trendmatige daling van concentraties heeft zich in grote lijnen doorgezet.

2001 was wat meteorologische invloed betreft een normaal jaar. Normoverschrijdingen op landelijke schaal hebben zich voorgedaan van ozon, zwevende deeltjes (PM10), depositie van potentieel zuur en stikstof. In de stedelijke omgeving is de jaargemiddelde norm NO2 overschreden langs een weglengte van circa 2000 km. Voor benzeen en benzo[a]pyreen geven berekeningen aan dat incidenteel overschrijdingen van grenswaarden kunnen zijn voorgekomen.

In het jaaroverzicht luchtkwaliteit 2001 wordt op basis van metingen en modelberekeningen een samenvattend beeld gegeven van de luchtkwaliteit en de belasting van bodem en oppervlaktewater door atmosferische depositie in Nederland over 2001. Het rapport beschrijft de onderwerpen: mondiale, fotochemische, verzurende, deeltjesvormige en lokale luchtverontreiniging. Als extra onderwerp is een hoofdstuk opgenomen over de Nederlandse luchtkwaliteit in relatie tot de nieuwe Europese wetgeving voor luchtkwaliteit.