Kalibratie en validatie van de LeefOmgevingsVerkenner

17-10-2005 | Publicatie

De LeefOmgevingsVerkenner in LUMOS is een dynamisch landgebruiksmodel voor Nederland. Het model bestaat uit twee geïntegreerde modules die op een verschillend ruimtelijk schaalniveau opereren. Op regionale schaal wordt de verdeling van inwoners en arbeidsplaatsen en de ontwikkeling van het ruimtegebruik gesimuleerd met een ruimtelijk interactiemodel op COROP niveau. Vervolgens worden deze ruimtelijke ontwikkelingen door een Cellulaire Automaten model gealloceerd op een landgebruikskaart met een resolutie van 500 meter.

De LeefOmgevingsVerkenner is een complex model met een groot aantal parameters. Om de toepasbaarheid van het model te vergroten zijn semi-automische kalibratische routines ontwikkeld voor zowel het regionale als het lokale schaalniveau. Vervolgens is het model met behulp van deze routines gekalibreerd en gevalideerd op de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland over de afgelopen 15 á 20 jaar. Over de kalibratieperiode presteert het ruimtegebruiksmodel aanmerkelijk beter dan zogenaamde naïeve voorspellers, maar nog niet voor de validatieperiode. Dit komt grotendeels door de geringe ruimtelijke consistentie in de landgebruikskaarten voor de verschillende jaren.

Het wordt aanbevolen om de huidige kalibratie- en validatie routines uit te breiden met intelligente en robuste filters die rekening houden met de kwaliteit van de data.