Klimaatverandering? Mensenwerk

12-09-2007 | Publicatie

De meeste Nederlanders zien de mens als (mede)veroorzaker van de wereldwijde opwarming en meent dat deze te beperken valt als de uitstoot van broeikasgassen (CO2) drastisch vermindert. Andere oorzaken worden toegeschreven aan natuurlijke invloeden (zon) en, ten onrechte, ook aan het gat in de ozonlaag. Dat blijkt uit een enquête van TNS-NIPO in opdracht van het Milieu- en Natuurplanbureau.

Nederlanders overtuigd van invloed mens op klimaat

Driekwart van de Nederlanders is geïnteresseerd in het onderwerp 'klimaatverandering'

En tweederde van de Nederlanders volgt het nieuws over de klimaatverandering. Ouderen zijn meer geïnteresseerd in klimaatverandering en volgen het nieuws hierover vaker.

Overgrote deel gelooft dat het klimaat verandert

Negen op de tien Nederlanders geloven dat het klimaat verandert en driekwart zegt dit ook persoonlijk te merken. Men merkt dit met name aan meer regenval en hogere temperaturen. Ouderen (die het klimaat dus over een langere periode hebben meegemaakt) zeggen iets minder vaak dan hun jongere landgenoten dat zij zelf merken dat er iets verandert in het klimaat.

Nederlanders geloven vooral in menselijke oorzaken

Menselijke invloeden worden het vaakst genoemd als oorzaken van de klimaatverandering. De invloed van broeikasgassen (CO2) op de klimaatverandering is goed bekend bij de Nederlanders (Over de grote invloed van de uitstoot van broeikasgassen bestaat een brede wetenschappelijke consensus). Ook het veel algemenere 'luchtverontreiniging' wordt vaak genoemd als veroorzaker van klimaatverandering.

Daarnaast denkt een meerderheid van de Nederlanders dat het gat in de ozonlaag een grote bijdrage levert aan klimaatverandering. Het gat in de ozonlaag en klimaatverandering zijn echter twee totaal verschillende zaken.

De helft van de mensen die geloven dat het klimaat verandert, denkt dat de veranderingen in de activiteit van de zon in belangrijke mate van invloed zijn op de verandering van het klimaat. Veranderingen in de activiteit van de zon waren tot vijftig jaar geleden inderdaad de belangrijkste veroorzaker van de verandering van het klimaat. Maar ze leveren maar een kleine bijdrage aan de relatief snelle stijging van de temperatuur over de laatst vijftig jaar.

Opwarming kan worden beperkt als we uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen

Driekwart van de Nederlanders denkt dat het de komende vijftig jaar warmer zal worden op aarde. Maar het overgrote deel van deze mensen (acht van de tien), denkt ook dat deze opwarming kan worden beperkt als we de uitstoot van broeikasgassen (CO2) drastisch verminderen.

De meeste Nederlanders hebben een realistisch beeld van de stijging van de zeespiegel (niet meer dan enkele tientallen centimeters de komende vijftig jaar). Maar toch nog een derde gelooft in het onwaarschijnlijke scenario dat de zeespiegel de komende vijftig jaar met een paar meter zal stijgen (en dat onmiddellijke dijkverhoging geboden is).

Klimaatverandering wordt serieus genomen, maar men is wel optimistisch over oplossingen

Een meerderheid van de Nederlanders neemt het onderwerp klimaatverandering serieus. Deze mensen vinden niet dat we simpelweg 'bang worden gemaakt'. Eventuele plezierige kanten van klimaatverandering worden verworpen. Slechts een derde is het eens met de stelling 'ik vind klimaatverandering prima: lekker warm weer'.

Ondanks het feit dat de helft van alle ondervraagden al die berichten over onder andere extreme hitte en zeespiegelstijging griezelig vindt, voelt een ruime meerderheid zich toch niet moedeloos. Men denkt dat er nog wel iets aan de klimaatverandering te doen is en gelooft dat er voor de meeste problemen wel een oplossing zal worden gevonden.

Toch is er wel een zekere klimaatmoeheid. Bijna de helft wordt moe van het onderwerp en meer dan de helft van de ondervraagden zegt zoveel verschillende verhalen te horen, dat ze niet meer weten wat ze moeten geloven.

'An Inconvenient Truth' gezien door één 1,6 miljoen Nederlanders

Ongeveer een op de acht Nederlanders heeft Al Gore’s documentaire gezien. In deze documentaire wordt een beeld geschetst van de gevolgen van de toegenomen uitstoot van broeikasgassen voor het klimaat. Omgerekend naar het aantal Nederlanders van 15 jaar of ouder hebben ruim 1,6 miljoen mensen deze documentaire gezien. 'An Inconvenient Truth' wordt geloofwaardig gevonden door de overgrote meerderheid van de mensen die de documentaire hebben gezien (bijna negen van de tien).

Een minder grote groep Nederlanders (slechts een op de twintig, ongeveer 645000 mensen) heeft de in juli door de KRO uitgezonden documentaire 'The Great Global Warming Swindle '('The Great Climate Swindle') gezien. Volgens deze documentaire is de belangrijkste veroorzaker van klimaatverandering niet de uitstoot van broeikasgassen, maar veranderingen in de activiteit van de zon. Ook een ruime meerderheid (zeven op de tien kijkers van deze documentaire) vond het hierin geschetste beeld geloofwaardig.

Iets meer dan een derde van alle Nederlanders zou wel betere informatie over klimaatverandering willen krijgen.

De tv wordt door bijna alle mensen die het nieuws over klimaatverandering volgen gebruikt als informatiebron. Tweede belangrijke informatiebron wordt gevormd door de nieuws- en de opiniepagina’s van dagbladen (genoemd door bijna zes van de tien). De dagbladen die het meest gelezen worden zijn de regionale dagbladen. Voor de leeftijdsgroep tot en met 34 jaar is het internet de op twee na vaakst genoemde informatiebron. Voor de leeftijdsgroep van 35 jaar en ouder is dit de radio.

Gerelateerde publicaties