Kwaliteit voor later. Ex ante evaluatie Kaderrichtlijn Water

30-05-2008 | Publicatie

Net als de andere Europese lidstaten dient Nederland de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te implementeren. Op verzoek van het ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft het MNP onderzocht in welke mate het voorgestelde maatregelenpakket de ecologische doelstellingen binnen de daarvoor aangegeven periode worden bereikt en welke kosten hiermee zijn gemoeid.

Substantiële ecologische verbetering

Met de uitvoering van het RWS/regiopakket mag vooral in de regionale wateren een substantiële verbetering van de ecologische kwaliteit worden verwacht. Hiermee wordt in 2027 naar schatting 40-60% van de doelen voor de KRW-relevante soortgroepen bereikt. Voor de Rijkswateren zijn de doelen mogelijk binnen bereik, behalve voor de als natuurlijk aangewezen kustwateren. Het RWS/regiopakket draagt in beperkte mate bij aan de realisatie van de vereiste watercondities voor de (internationaal vastgestelde) natuur- en biodiversiteitsdoelen (Natura 2000).

Kosten van maatregelen

De jaarlijkse extra stijging van de waterschapslasten als gevolg van het totale regiopakket van maatregelen bedraagt circa 0,7%. Omdat (indicatief) tweederde daarvan is te herleiden tot bestaand en voorgenomen beleid, is de aan de KRW toe te rekenen lastenstijging beduidend minder. De maatregelen voor zowel regionale als Rijkswateren worden gefaseerd uitgevoerd. 65 tot 70% van de investeringen worden voorzien in de periode 2007-2015.

Aanvullende maatregelen

Om in de periode tot 2015 of 2027 een verdergaande ecologische verbetering te bereiken en een hogere mate van doelbereik te verkrijgen, zijn vooral aanvullende inrichtingsmaatregelen in de beken/rivieren, vaarten/kanalen en sloten, en actief visstandbeheer in meren kansrijke en relatief goedkope maatregelen. De nutriëntenbelasting van het regionale oppervlaktewater is moeilijk terug te dringen vanwege nalevering vanuit de voorraad die in de bodem is opgebouwd.

Geen kosten-batenanalyse

De verbetering van de ecologische kwaliteit is het primaire doel en daarmee de belangrijkste beoogde baat van de KRW. In dit onderzoek wordt deze baat niet gemonetariseerd vanwege onvoldoende onderbouwing in beschikbare studies. De beschouwde monetariseerbare secundaire baten, waaronder effecten voor recreatie, gezondheid en de visserijsector, blijken gering van omvang, dan wel moeilijk te onderbouwen. Daarom is een kosten-batenanalyse ook niet mogelijk gebleken.