LNV begroting: extra geld voor dierenwelzijn, minder voor mest en gewasbescherming

29-10-2007 | Publicatie

Het Ministerie van LNV reserveert op de begroting voor 2008 extra geld voor dierenwelzijn maar iets minder geld voor klassieke milieuthema’s zoals mest en gewasbescherming. Het MNP-rapport ‘Duurzame ontwikkeling van de landbouw in cijfers en ambities’ signaleert bij de landbouwsector dezelfde verschuiving in ambities.

Dierenwelzijn

LNV verhoogt het budget voor dierenwelzijn. Dit spoort met de maatschappelijke zorg om het dierenwelzijn en diverse ontwikkelingen in de sector. Zo zijn veel kippenhouders nu al overgeschakeld op scharreleieren (zie figuur), terwijl ze dat pas per 2012 verplicht zijn. De varkenshouderij onderzoekt samen met de Dierenbescherming hoe stallen diervriendelijker kunnen worden. De grote zuivelcoöperaties introduceerden recent ‘weidemelk’ in de winkels, mede om de trend te keren dat koeien steeds meer op stal staan (zie figuur). De toegenomen ambitie van de veehouderij voor dierenwelzijn heeft volgens het MNP-rapport zowel te maken met marktkansen als met zorgen om het imago.

Milieu

Het is echter twijfelachtig of de milieudoelen uit het Nationaal Milieubeleidsplan 4 op het gebied van mest, ammoniak, bestrijdingsmiddelen en verdroging worden gehaald. Om boeren en tuinders te prikkelen, zijn heldere doelen op bedrijfsniveau nodig met hierop afgestemde regelgeving en financiële instrumenten. LNV stelt in 2008 minder geld beschikbaar voor het mest- en gewasbeschermingsbeleid. Wel stelt LNV in 2008 extra geld beschikbaar voor het stimuleren van duurzame energie, vooral voor de glastuinbouw.

Figuur: grafieken welzijn leghennen en melkvee 1990-2006; meer scharrelkippen, maar minder koeien  in de wei (PBL)

Dierenwelzijn: meer scharrelkippen, maar koeien minder in de wei