Laboratorium onderzoek naar vijf methoden voor het meten van ammonium aerosol

09-11-1998 | Publicatie

Vijf meetmethoden om ammonium aerosol in buitenlucht te meten zijn onderling vergeleken. In een laboratoriumopstelling is onderzocht of ammonium door vervluchtigen bij monstername verloren gaat en of dit dan op een eenvoudige manier toch afgevangen kan worden. Verschillende meetmethoden kunnen simultaan bemonsteren van een manifold die voor dit onderzoek is ontwikkeld. Het ammonium aerosol is in verschillende samenstellingen en met verschillende vochtigheden bestudeerd. De Low Volume Sampler zoals deze gebruikt wordt in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in Nederland leidt tot een onderschatting van de concentratie. Een annular denuder systeem geeeft een beter scheding van gassen en deeltjes en zou een betere meetmethode kunnen zijn maar deze methode is te arbeidsintensief en te kwetsbaar voor een automatisch meetnet. Een veldstudie met buitenlucht met een veel complexere samenstelling en processen zou meer duidelijkheid moeten geven ove een eventuele correctie voor de LVS.