Leefomgevingsbalans, voorzet voor vorm en inhoud

30-04-1998 | Publicatie

De leefomgevingsbalans is een door VROM voorgesteld toekomstig beleidsinstrument om gedane ingrepen in het fysieke milieu op hun integrale gevolgen voor de leefomgeving te beoordelen. De leefomgevingsbalans zou hiermee een belangrijke evaluerende en signalerende functie hebben: door beschouwing van alle relevante aspecten maakt de balans zichtbaar waar tekorten zijn of dreigen te ontstaan en waar extra inspanningen nodig zijn. Hiermee vormt de leefomgevingsbalans een integratief raamwerk dat richtinggevend kan zijn voor de aard en locatie van gewenste investeringen.

Dit rapport is een verkenning van een mogelijk invulling van een dergelijke leefomgevingsbalans en dient uitsluitend als basis voor discussie. Het beschouwt de fysieke leefomgeving als een verzameling van (voorraden) van allerlei objecten in een bepaalde ruimtelijke configuratie. Deze objecten worden vanuit verschillende invalshoeken verschillend gewaardeerd. Hierbij is onderscheid gemaakt in een ecologisch, economisch en sociaal-psychologisch perspectief. De eerste twee perspectieven zijn vooral gericht op lange termijn-vraagstukken waarbij duurzaamheid voorop staat. Bij het laatste perspectief gaat om de individuele leefbaarheid van de burger, veelal handelend over korte termijn-vraagstukken op vooral lokaal niveau. Op deze wijze wordt het 'leefomgevingskapitaal' gepresenteerd als een drieluik van economische, ecologische en sociaal-psychologische waarden. In het rapport is ook een eerste uitwerking van dit concept voor de periode 1970-1995 gegeven.

Er is tevens een brochure n.a.v. dit rapport verschenen (gratis) ; Brochure free of charge