Leefomgevingskwaliteit en leefbaarheid: naar beleidsevaluatie en onderzoek

15-06-2006 | Publicatie

'In welke mate dragen milieuaspecten bij aan de (stedelijke) leefbaarheid?' 'In hoeverre kan milieugericht beleid de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving verhogen?' Dit zijn de centrale vragen waarvoor het team Leefomgevingskwaliteit van het Milieu- en Natuurplanbureau zich geplaatst ziet. Om richting te geven aan de invulling van deze vragen, draagt dit rapport een kader aan voor beleidsrelevant onderzoek naar leefomgevingskwaliteit.

Na een beknopte literatuur review over leefomgevingskwaliteit volgt een overzicht van relevant EU, nationaal en lokaal beleid. Vervolgens wordt een denkmodel geïntroduceerd, dat is gebaseerd op enerzijds fysieke en sociale aspecten en anderzijds een objectieve en een subjectieve dimensie. Op basis hiervan is het streven naar een 'ultieme' definitie van leefbaarheid af te raden. Beter is het om per studie expliciet te zijn over wat in dat specifieke geval onder leefbaarheid wordt verstaan, ofwel: wat wordt wel en wat wordt niet meegenomen.