Luchtkwaliteit. Jaaroverzicht 1994

31-05-1996 | Publicatie

Het Jaaroverzicht Luchtkwaliteit geeft op basis van metingen en modelberekeningen een overzicht van de luchtkwaliteit en de belasting van bodem en oppervlaktewater door atmosferische depositie in Nederland in 1994. Het rapport dient mede ter toetsing en ondersteuning van het beleid. Het rapport is opgebouwd uit een aantal thema-gerichte hoofdstukken: Mondiale Luchtverontreiniging, Verzuring & Vermesting en Verspreiding.

De problematiek van elk van de thema's wordt geïllustreerd met een aantal kaarten en grafieken, die van korte toelichtende en verklarende teksten zijn voorzien. In het thema Mondiale Luchtverontreiniging wordt de ontwikkeling geschetst van de mondiale concentratie van stoffen die bijdragen aan het versterkt broeikaseffect en aan de afbraak van de stratosferische ozonlaag. De dikte van de stratosferische ozonlaag, en de verandering daarin sinds 1980, wordt gegeven voor zowel Nederland als gemiddeld voor de hele wereld. Tevens wordt de berekende verandering van de belasting met UV-B in Nederland sinds 1980 getoond.

De thema's Verzuring en Vermesting worden samen behandeld omdat zij door de grote bijdrage van stikstofverbindingen aan de depositie van potentieel zuur sterk verwant zijn, wat betreft het atmosferisch gedeelte. Aan bod komen de ruimtelijke verdeling, de ontwikkeling in de tijd en de frequentieverdeling van de depositie over het bos- c.q. het ecosysteemareaal. Het thema Verspreiding is naar stof onderverdeeld. De luchtkwaliteit voor (het merendeel) van deze stoffen wordt beschreven in termen van (overschrijding) van normen. Daartoe zijn per component normen 'gedefinieerd' ter bescherming van mens en ecosystemen, zowel voor blootstelling aan kortstondig sterk verhoogde concentraties als voor chronische blootstelling aan middelmatig verhoogde concentraties. Deze normen zijn voor zover mogelijk geselecteerd uit de wettelijke grens- en richtwaarden, dan wel uit andere officiële normen.

Vaste elementen in het thema Verspreiding zijn, waar mogelijk, de ruimtelijke verdeling, de ontwikkeling van het (landelijk) gemiddelde in de tijd en de frequentieverdeling van de blootstelling over de bevolking en het ecosysteemareaal. Voor sommige stoffen wordt op basis van modelberekeningen de bijdrage van doelgroepen en buitenland gegeven. De karakterisering van de luchtkwaliteit en atmosferische depositie vindt voor een groot deel plaats aan de hand van de meetresultaten van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Voor sommige componenten worden (aanvullende) gegevens verstrekt door gemeentelijke, provinciale en regionale instanties.

Verspreidingsmodellen worden toegepast voor het berekenen van een jaargemiddelde concentratie dan wel jaartotale depositie wanneer geen of onvoldoende meetgegevens beschikbaar zijn. Ook voor het bepalen van doelgroep- en buitenlandse bijdragen en van de overschrijdingen van luchtkwaliteitseisen in verkeerssituaties worden modelberekeningen uitgevoerd. Een aantal bijlagen completeren het rapport met tabellarische overzichten van concentraties en waargenomen overschrijdingen van luchtkwaliteitsdoelstellingen op de LML-stations, en met beschrijvingen van de toegepaste modellen en rekenmethoden.