Maatschappelijke kosten-baten analyse van de Nederlandse bodemsaneringsoperatie

17-01-2007 | Publicatie

Bodemsanering levert substantiële baten op voor gezondheid, drinkwatervoorziening en vastgoed. De berekende baten wegen echter niet op tegen de te maken saneringskosten. Niet in geld uitgedrukte baten zoals ecologie en beleving, of een zwaardere weging van toekomstige baten, kunnen de afweging anders doen uitvallen. Dat blijkt uit herziene berekeningen van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van de Nederlandse bodemsaneringsoperatie, die het Milieu- en Natuurplanbureau heeft uitgevoerd.

Baten bodemsanering boven tafel

Gezondheid

De gezondheidswinst die bodemsanering kan opleveren is onzeker, maar mogelijk aanzienlijk. Als verontreinigde grond wordt schoongemaakt, kan het aantal mensen dat jaarlijks kanker krijgt als gevolg van blootstelling aan cadmium en benzeen, met maximaal tot enkele honderden mensen afnemen.

Weging van baten in de toekomst bepalend

Uitgedrukt in geld en uitgaande van een discontovoet van 4%, kan bodemsanering de komende eeuw tot maximaal 5,8 miljard euro opleveren aan gewonnen gezondheid afhankelijk van het gekozen beleidsalternatief. Vastgoedbaten kunnen oplopen tot 1,7 miljard euro in de komende eeuw. De kosten kunnen oplopen tot 8,5 miljard euro. Als baten in de toekomst zwaarder worden meegewogen –met een lagere discontovoet- leveren de investeringen wel een positief saldo op.

Veel zorgen

Nederlanders maken zich relatief veel zorgen over bodemverontreiniging, vergelijkbaar met zorgen over luchtverontreiniging.