Milieu- en natuur-effecten strategisch akkoord CDA, VVD en LPF

07-12-2002 | Publicatie

De beleidsvoornemens van CDA, VVD en LPF - zoals aangegeven in het Strategisch Akkoord, de Miljoenennota 2003, de notitie 'Vaste Waarden, Nieuwe Vormen; milieubeleid 2002-2006' en de Stellingnamebrief Nationaal Ruimtelijk Beleid - zullen naar verwachting in 2010 per saldo nauwelijks tot extra emissie van milieuverontreinigende stoffen leiden, in vergelijking met de beleidsvoornemens van Paars-2. De bezuiniging op de realisatie van de ecologische hoofdstructuur (EHS), in combinatie met de decentralisatie van het ruimtelijk beleid en de geringe omvang van groene contour-gebieden, kunnen leiden tot een grotere verstedelijkingsdruk in en om de gebieden die van belang zijn voor een samenhangende EHS. Het afbreukrisico voor het realiseren van de oorspronkelijke doelstellingen op het gebied van soortenrijkdom en recreatiegroen en meer algemeen voor het behoud van de kwaliteit van de groene ruimte is daardoor groot.