Milieubalans 2002. Het Nederlandse milieu verklaard

01-09-2002 | Publicatie

Het milieu in Nederland verbetert langzaam maar zeker. Het nieuwe kabinet wil die verbetering vasthouden. Het verleden laat zien dat daarvoor Europese milieuregels van groot belang zijn. Die zijn effectiever gebleken dan vrijwillige afspraken en financiële prikkels. De Nederlandse situatie met een hoge bevolkingsdichtheid en intensieve industrie, landbouw en verkeer maakt het nakomen van internationale milieuverplichtingen moeilijk. De Milieubalans 2002 van het Milieu- en Natuurplanbureau geeft inzicht in de recente ontwikkelingen in het milieu en de effecten van het milieubeleid.

Hoofdconclusies

 • Regelgeving blijkt doorslaggevend voor absolute verlaging van de milieudruk in Nederland
 • Burgers vinden het oplossen van milieuproblemen een taak van de overheid
 • Geluidbeleid heeft effect; stil asfalt en lagere snelheid zijn kosteneffectieve maatregelen
 • De kans op een vlieg- of ontploffingsramp in Nederland is zeer waarschijnlijk toegenomen
 • EU-regelgeving werkt: vooral de verbetering van de luchtkwaliteit zet door
 • De overbemesting van de natuur neemt af, maar gevoelige soorten worden steeds zeldzamer
 • Beleid is toereikend voor EU-emissieplafond ammoniak (2010), voor andere verzurende stoffen niet
 • De Nederlandse CO2-emissie blijft toenemen
 • De CO2-emissie voor consumptie verschuift (via steeds meer importen) naar het buitenland
 • De totale Nederlandse broeikasgasemissie stabiliseert; het halen van de Kyoto-verplichting is nog niet zeker
 • De sterke importgroei van groene stroom leidt nauwelijks tot meer duurzame energieopwekking

Errata

Helaas zijn er een aantal fouten geslopen in de Milieubalans 2002.