Milieubalans 2003. Het Nederlandse milieu verklaard

12-05-2003 | Publicatie

Het Milieu- en Natuurplanbureau publiceert jaarlijks een Milieubalans. Dit boekt beschrijft de toestand van het milieu en de samenhang tussen de toestand van het milieu en het gevoerde beleid. Tevens is dit de eerste Milieubalans die in mei wordt uitgebracht in plaats van in september rond Prinsjesdag. De reden hiervan is om aan te sluiten bij het jaarlijkse proces van beleidsverantwoording (VBTB) door de ministers aan de Tweede Kamer.

Belangrijkste conclusies

  • Nederlandse voorsprong op milieugebied neemt af
  • Klimaatbeleid: de vervuiler betaalt nog niet
  • Meer politieke aandacht nodig voor nieuwe Europese Kaderrichtlijn Water
  • Schone auto's lossen veel milieuproblemen op

Erratum

Op pagina 133 van de Milieubalans 2003, laatste alinea staat vermeld:

“Het EU-beleid op het terrein van de gewasbeschermingsmiddelen is nog vrij beperkt; op dit moment zijn nog maar tien tot twintig middelen conform de EU-richtlijn voor toelating (91/414/EG) getoetst. De toelating van middelen is dus nog voor een belangrijk deel in handen van de lidstaten.”

Deze tekst behoeft meer context die in de navolgende tekst wordt gegeven:

De invloed van het EU-beleid op de toelating van bestrijdingsmiddelen is nog vrij beperkt maar neemt gestaag toe. De beoordeling en toelating van bestrijdingsmiddelen vindt op twee niveaus plaats. Voor de actieve (werkzame) stof van een bestrijdingsmiddel gebeurt dat op EU-niveau. De beoordeling en toelating van de (samengestelde) bestrijdingsmiddelen ligt bij de lidstaten zelf. Van de circa 830 actieve stoffen zijn er nu zo’n 60 Europees beoordeeld. Daarnaast zijn 350 actieve stoffen door fabrikanten zelf onttrokken uit de beoordeling waarna de EU ze automatisch verbiedt. De Europese doelstelling is om uiterlijk in 2008 alle actieve stoffen te beoordelen en van een toelatingsbeslissing te voorzien op basis van een geharmoniseerd beoordelingssysteem. Omdat de bestrijdingsmiddelen die in Nederland op de markt komen worden samengesteld uit actieve stoffen die op Europees niveau worden beoordeeld, neemt de invloed van het EU-beleid in de lidstaten gestaag toe.

Geen nieuwe emissiecijfers

De Milieubalans 2003 zal dit jaar geen nieuwe emissiecijfers bevatten. Er wordt gewerkt om de jaarlijkse cyclus van de emissiemonitoring vanaf 2003 aan te laten sluiten op de nieuwe planning van de Milieubalans. Een gedetailleerd cijfermatig overzicht van de nieuwe emissiecijfers en de overheidsprestatie-indicatoren is vanaf september te vinden in het Compendium voor de leefomgeving. De emissiecijfers die nu nog gelden zijn te vinden in de Milieubalans 2002.

Kader en doelgroep Milieubalans

Het Milieu- en Natuurplanbureau schrijft jaarlijks een Milieubalans. Het boek beschrijft de kwaliteit van het milieu en de samenhang tussen de kwaliteit van het milieu en het gevoerde beleid. De Milieubalans wordt in eerste instantie geschreven voor het Kabinet en de Tweede Kamer vanwege de Wet milieubeheer. Maar door het onderwerp en de analyses is de Balans een interessant boek voor iedereen die wil weten hoe het met het milieu in Nederland gaat en wat het beleid daaraan doet.

Boek verschenen op 12 mei 2003. In het kader van de beleidsverantwoording op de derde woensdag van mei verschijnt de Milieubalans niet meer jaarlijks in september maar jaarlijks in mei. In verband met de bijeenkomst 'Het milieubeleid in balans?' op 14 april te Den Haag is de samenvatting van de Milieubalans 2003 op die dag openbaar gemaakt.