Milieubalans 2005

10-05-2005 | Publicatie

Europese milieueisen maken aanvullend Nederlands beleid noodzakelijk. Het uitvoeren van de Europese emissie-eisen leidt tot forse vermindering van uitstoot van vervuilende stoffen in Nederland. Maar door de specifieke situatie in Nederland is dat niet genoeg om te voldoen aan de milieukwaliteitseisen die de Europese Unie stelt. Dat blijkt uit de Milieubalans 2005.

Errata

In de gedrukte versie van de Milieubalans 2005 zijn twee fouten geslopen. De correcte teksten zijn hieronder in PDF-formaat te downloaden:

Hoofdconclusies Milieubalans 2005

Het Europese beleid leidt tot forse emissiereductie, maar is voor Nederland niet afdoende om te voldoen aan de milieukwaliteitseisen die de Europese Unie (EU) stelt. Vergeleken met andere Europese landen, is Nederland dichter bebouwd en bevolkt en heeft daardoor hogere emissies per vierkante kilometer. Bovendien heeft Nederland te maken met een grote bijdrage van vervuiling uit het buitenland. Nederland heeft daarom verdergaande maatregelen nodig om de wettelijk vastgelegde kwaliteitsniveaus te bereiken. Wanneer vastgehouden wordt aan de wens om een gelijke concurrentiepositie voor bedrijven in stand te houden, kan dit op gespannen voet staan met het EU-streven naar een gelijke bescherming van burgers tegen een te lage milieukwaliteit.

Aanvullende Nederlandse maatregelen bestaan veelal uit ruimtelijke oplossingen, door vervuilingsbronnen ruimtelijk te scheiden van natuur of mensen. Nederland voorkomt op deze manier strengere nationale emissie-eisen bovenop bestaand Europees emissiebeleid, en beschermt bedrijven zo tegen een verslechtering van de concurrentiepositie. Het scheiden van vervuilingsbronnen van natuur of mensen is niet altijd effectief, vooral niet bij hoge achtergrondconcentraties of bij een ruimtelijke versnippering van te beschermen natuur of mensen.

Bij de presentatie van de Milieubalans 2005 heeft het noemen van een risicoschatting van fijn stof, 18.000 mensen die 10 jaar eerder overlijden, veel discussie opgeleverd. Inmiddels is een rapportage verschenen waarin nader wordt ingegaan op de achtergronden van deze schatting en op de hiermee verbonden onzekerheden.

Algemeen

Het Milieu- en Natuurplanbureau schrijft jaarlijks een Milieubalans en een Natuurbalans. Dit zijn evaluaties over de toestand van milieu & natuur en analyses van het gevoerde milieu- en natuurbeleid. Ze beschrijven de kwaliteit van natuur en milieu en de samenhang met het gevoerde beleid. De balansen worden in eerste instantie geschreven voor het Kabinet en de Tweede Kamer vanwege de Wet Milieubeheer. Maar door het onderwerp en de analyses is de Balans een interessant boek voor iedereen die wil weten hoe het met het milieu in Nederland gaat en wat het beleid daaraan doet.

De Milieubalans komt tot stand in samenwerking met een groot aantal instituten en planbureaus, te weten: AVV, CBS, CPB, ECN, KNMI, NLR, RIKZ, RIZA, RPB, en WUR. Daarnaast zijn gegevens beschikbaar gesteld door de VROM-Inspectie en SenterNovem.