Milieudruk consumptie in beeld

11-07-2003 | Publicatie

In dit rapport wordt het project 'milieudruk consumptie in beeld', kortweg aangeduid als CIB (Consumptie In Beeld) omschreven. In dit project zijn milieudrukintensiteiten van huishoudelijke bestedingen berekend met behulp van zgn input/outputanalyses. De belangrijkste conclusies zijn dat met name het domein voeden grote milieudruk met zich meebrengt, en dat de meeste milieudruk plaatsvindt in het buitenland. Autovervoer en ruimteverwarming brengen de belangrijkste binnenlandse emissies met zich mee.

Samenvatting

Huishoudelijke bestedingen vormen uiteindelijk de inkomsten van vele bedrijfsactiviteiten. De milieudruk die door economische activiteiten wereldwijd plaatsvindt wordt aan de hand van financiele stromen toebedeeld aan Consumenten-produkten. Dit is de milieudruk die optreedt alvorens een consument een product of dienst aanschaft. Dit wordt wel als indirecte milieudruk aangeduid.

Daarnaast onderscheiden we de directe milieudruk: de milieudruk die optreedt na aanschaf van producten, bijvoorbeeld uitlaatgassen van de personenwagen, vluchtige stoffen uit verf etc. Deze milieudruk is ook gekwantificeerd, zij het op een andere wijze dan de indirecte milieudruk.

Voor de directe milieudruk, welke afkomstig is uit een beperkt aantal productcategorieen, zijn gegevens gebruikt uit specifieke literatuur. Het onderzoek heeft geresulteerd in een basisdataset met MDI's (milieudrukintensiteiten) die voor veel andere studies kan worden gebruikt. Vermenigvuldiging van de MDI's met de huishoudelijke bestedingen uit het CBS-budgetonderzoek resulteert in de totale milieudruk van particuliere consumptie.

Deze totale milieudruk, die men ook het 'footprintprofiel' zou kunnen noemen, bedraagt per persoon per jaar (op basis van het budgetonderzoek 2000):

Milieudruk per bron per persoon per jaar

Bron Milieudruk
Landgebruik 0,9 ha
Klimaatverandering 11 ton CO2 eq
Verzuring 73 kg SO2 eq
Vermesting 29 kg PO4 eq
Smogvorming 16 kg VOS eq
Houtonttrekking 0,52 m3 hout
Visonttrekking 13 kg vis
Geluidsemissie wegverkeer 106 duizend autokm-eq
Wateronttrekking 989 m3 water
Bestrijdingsmiddelgebruik 437 g actieve stof

Het landgebruik ten gevolge van de totale Nederlandse particuliere consumptie bedraagt 3,9 maal de oppervlakte van Nederland. De klimaatverandering van 11 ton komt ongeveer overeen met een autorit van 55 duizend km, oftewel 1,4 maal rond de aarde.

Bronnen

De meeste milieudata betreffen het basisjaar 1995. De bestedingen zijn afkomstig uit de CBS- Budgetonderzoeken 1995 en 2000. Er kunnen diverse doorsneden worden gemaakt van de milieudruk: per consumptiedomein, per economische regio en ingedeeld naar direct/indirect.