Milieu-effecten varianten Anders Betalen voor Mobiliteit

26-05-2005 | Publicatie

Vervanging van de motorrijtuigenbelasting en (een deel van) de aanschafbelasting door een heffing per gereden kilometer kan milieuwinst opleveren. Invoering van beprijzing op een aantal fileknelpunten heeft een gering effect op het milieu. Het op korte termijn invoeren van een (naar de huidige milieuklasse) gedifferentieerde kilometerheffing voor het zware vrachtverkeer kan milieuwinst opleveren. Dat blijkt uit een onderzoek naar de milieueffecten van verschillende varianten voor beprijzen van het wegverkeer opgesteld door het Platform Anders Betalen voor Mobiliteit.

Het Milieu- en Natuurplanbureau heeft de milieu-effecten onderzocht van verschillende varianten voor het beprijzen van het wegverkeer. De varianten zijn opgesteld door het platform 'Anders Betalen voor Mobiliteit' onder leiding van de heer Nouwen, met als doel te komen tot een maatschappelijk gedragen advies aan de minister van Verkeer en Waterstaat.

Belangrijkste conclusies

  • vervanging van de motorrijtuigenbelasting en (een deel van) de aanschafbelasting door een heffing per gereden kilometer kan milieuwinst opleveren. De omvang van de milieuwinst is afhankelijk van de vormgeving van de maatregel. Als de tariefdifferentiatie "platter" is dan het huidige belastingregime dan zou het aandeel diesels in het wagenpark kunnen toenemen, waardoor de milieuprestatie van het wegverkeer en daarmee de luchtkwaliteit langs snelwegen mogelijk verslechterd.
  • heffingen op specifieke locaties op het hoofdwegennet (zoals congestie- en passageheffingen) hebben een gering effect op de totale emissie van het wegverkeer en de luchtkwaliteit langs snelwegen. Dit geldt zowel voor de korte (2010) als de lange termijn (2020).
  • het invoeren van een (naar de huidige milieuklasse) gedifferentieerde kilometerheffing voor het zware vrachtverkeer zal op de korte termijn een versnelde verschuiving naar schone vrachtauto's op kunnen leveren. Dit zorgt voor een afname van emissies en verbetering van de luchtkwaliteit langs snelwegen. Als deze maatregel pas op de lange termijn wordt ingevoerd (2020) dan zijn de effecten op emissies en luchtkwaliteit beperkt, omdat vrijwel alle vrachtauto's - ook zonder de heffing - rond die tijd veel schoner zullen zijn.

Meer informatie

Zie ook de briefnotititie: Milieu-effecten advies Anders Betalen voor Mobiliteit