Monitor Schoon en Zuinig

29-04-2009 | Publicatie

Wat nu het effect is op nationaal niveau van het met het werkprogramma 'Schoon en Zuinig’ ingezette beleid is nog niet goed te bepalen. Wel is duidelijk dat er op een aantal terreinen uit het werkprogramma al substantiële voortgang is geboekt. Zo is het aandeel duurzame elektriciteit en biobrandstoffen toegenomen, en zijn de emissies van lachgas uit de salpeterzuurindustrie gereduceerd.

Monitoringssysteem werkpogramma "Schoon en Zuinig"

Het kabinet heeft ambitieuze doelen gesteld voor energie en klimaat: 30% reductie van broeikasgassen ten opzichte van 1990, een aandeel van 20% hernieuwbare energie en jaarlijks 2% energiebesparing. In september 2007 is het werkprogramma ‘Schoon en Zuinig’ gepubliceerd, waarin het beleid uiteen wordt gezet waarmee deze doelen bereikt moeten worden. De minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft in een brief in oktober 2008 aan de Tweede Kamer toegezegd met een monitoringsysteem te komen waarmee de voortgang van het werkprogramma inzichtelijk kan worden gemaakt. In het kader van deze monitor zal jaarlijks worden gerapporteerd over de voortgang op drie niveaus:

  • Nationaal: broeikasgasemissies, energiebesparing en duurzame energie.
  • Sectoraal: de waargenomen effecten en resultaten van beleid, bijvoorbeeld aantallen geïsoleerde huizen.
  • Afzonderlijke beleidsactiviteiten uit het werkprogramma Schoon en Zuinig

In het rapport wordt de opzet van het monitoringssysteem beschreven. Ook worden de tot nu toe beschikbare monitoringsresultaten voor 2008 gepresenteerd. Ieder najaar zullen de meest actuele cijfers worden toegevoegd. Met aanvullende analyses zal het effect op nationaal niveau van het met Schoon en Zuinig ingezette beleid worden bepaald, maar dat was in deze eerste rapportage nog niet mogelijk.

Samenwerking

Deze studie is een samenwerking tussen het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), SenterNovem en Ordina.