Monitoring van broeikasgasemissies; onzekerheden en prioriteiten voor verbetering ; Verslag van een nationale workshop gehouden in Bilthoven op 1 september 1999

03-09-2000 | Publicatie

Op 1 september 1999 is een workshop gehouden om het zgn. nationale systeem voor monitoring van broeikasgasemissies in Nederland te verbeteren. Het verslag bevat de discussiepapers, presentaties van sprekers, verslagen van de discussiesessies en de conclusies. Deze workshop werd georganiseerd om het nationale systeem te verbeteren en de informatie die in dit kader verzameld is in het Engels beschikbaar te maken.

Startpunt was de monitoring van het effect van de implementatie van reductiemaatregelen in het licht van de onzekerheden in de emissies. De huidige monitoringactiviteiten hebben geresulteerd in redelijk nauwkeurige emissie-inventarisaties en de emissieschattingen, berekeningsmethodieken en werkprocessen zijn redelijk goed beschreven. Niettemin kan geconcludeerd worden dat een systematische evaluatie en documentatie van procedures, methoden en data kan leiden tot een efficiƫnter proces van emissiecompilatie en een kwantitatief betere emissie-inventarisatie voor broeikasgassen.

De doelen werden op de workshop als volgt uitgewerkt:

  1. Per doelgroep: Overzicht maken van de mogelijkheden voor kwantitatieve analyse van de onzekerheden in de emissieberekeningen. Inschatting van alle relevante onzekerheden in emissies per sector;
  2. Per doelgroep: Mogelijkheden vaststellen voor verbetering van de monitoring van emissiereducties;
  3. Expertise voor vervolg-onderzoek: Overzicht van instituten die met name geschikt zijn voor uitvoering van vervolgponderzoek naar verkleining van onzekerheden in broeikasgasemissies;
  4. Wie, wat, wanneer: Prioritering wat het beste wanneer en door wie kan worden gedaan om de onzekerheden in Nederlandse broeikasgasemissies te reduceren;
  5. Actieplan. Een plan van aanpak per doelgroep om bovenstaande doelen verder uit te werken.