Naar een gezamenlijk nationaal hydrologisch modelinstrumentarium

15-06-2005 | Publicatie

Harmonisatie en verbetering van hydrologisch modelinstrumentarium is het hoofddoel van de nationale werkgroep Consensus Hydrologie, waarin WUR/Alterra, RIVM/MNP en RWS/RIZA participeren. De resultaten in dit eindrapport van de werkgroep zijn van belang voor consistentie en kwaliteitsborging in onderbouwing van beleidsanalyses voor milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening door de departementen LNV, VROM en V&W.

Hydrologische informatie behoort vrijwel altijd tot de basisinformatie voor een scala aan beleidsanalyses, zoals voor het mestbeleid waarbij het nutriƫntenmodel STONE een centrale rol vervult. Het accent ligt op hydrologische modelsystemen voor lands(deel)dekkende analyses. Veel gebruikte modelaanpakken zoals LGM/SWAP, MOZART/NAGROM, SIMGRO en STONE-hydrologie zijn voor het omvangrijke Brabantse studiegebied Beerze-Reusel vergeleken. Tevens is gewerkt aan een landsdekkend geharmoniseerd geohydrologisch gegevensbestand.De conclusies in dit rapport zullen een belangrijke rol spelen bij de opzet van een gemeenschappelijk nationaal hydrologisch modelinstrumentarium door alle betrokken (water)instituten in Nederland.