Natte depositie kaarten van Europa gebaseerd op metingen

30-04-1995 | Publicatie

Natte depositie kaarten van Europa zijn tot nu toe gebaseerd op modelresultaten. Kaarten die op metingen zijn gebaseerd zijn voor de meeste componenten slechts op nationale schaal beschikbaar. Natte depositie kaarten van potentieel zuur en basische kationen die op metingen zijn gebaseerd zijn nodig om de daadwerkelijke belasting op ecosystemen te kunnen bepalen. Daarnaast kunnen deze kaarten ter validatie van de modellen dienen. In dit rapport worden concentratie en natte depositie kaarten van sulfaat, nitraat, ammonium, waterstof, chloride, natrium, magnesium, kalium en calcium gepresenteerd.

De kartering van deze componenten op Europese schaal voor 1989 heeft plaatsgevonden met een resolutie van 50x50 km, en was gebaseerd op metingen die op ongeveer 750 locaties in Europa zijn uitgevoerd. Puntobservaties zijn met behulp van 'kriging' over Europa geïnterpoleerd. De waargenomen patronen in de kaarten komen goed overeen met wat op basis van kennis van Europese emissie- en klimaatspatronen kon worden verwacht.

Hoge sulfaat fluxen zijn te zien in het grensgebied van Duitsland, Polen en de Tsjechische Republiek, en Oekraine en voormalig Joegoslavië, terwijl de hoogste nitraat depositie in een zone van zuid-Scandinavie tot Noord-Italië is te vinden. Ammonium fluxen zijn het hoogst in Centraal Europa. De invloed van zeezout deeltjes is duidelijk te zien in de natrium, chloride en magnesium kaarten. Hoge calcium fluxen komen vooral voor in Zuidoost Europa. Een uitgebreide onzekerheidsanalyse om de kwaliteit van de kaarten te beoordelen, leverde een onzekerheid van ongeveer 60% voor een gemiddelde 50x50 km gridcel in Europa. Vergelijking van de sulfaat, nitraat en ammonium natte depositie fluxen met natte depositie fluxen zoals die door het EMEP lange afstands transport model zijn berekend toonde dat de in deze studie verkregen fluxen gemiddeld ongeveer 75% hoger zijn voor sulfaat, 20% hoger voor nitraat en 55% hoger voor ammonium.