Natuurbalans 1998

14-09-1998 | Publicatie

In deze eerste Natuurbalans staat het thema ‘beschikbaarheid van voldoende goed water’ centraal. Water en natuur zijn op verschillende manieren nauw met elkaar verbonden. Rivieren, meren en de zee vormen de leefomgeving van een groot aantal planten en dieren. Tevens zijn veel soorten op het land sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit. Deze Balans besteedt op verschillende plaatsen aandacht aan de relatie tussen water en natuur.

Aanleiding

Eind 1997 heeft het Parlement ingestemd met de wettelijke verankering van de Natuurplanbureaufunctie in de Natuurbeschermingswet. Het Natuurplanbureau bestaat uit een samenwerkingsverband van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), onder eindverantwoordelijkheid van het RIVM.

Frequentie

Het Natuurplanbureau brengt eenmaal in de vier jaar een Natuurverkenning uit en jaarlijks een Natuurbalans. Bij deze verschijnt de eerste Natuurbalans. De jaarlijkse verschijningsfrequentie van de Natuurbalans sluit aan bij de beleidsvorming in het kader van de jaarlijkse begroting en bij de jaarlijkse programmering van de uitvoering van het natuur-, bos- en landschapsbeleid zoals voorzien in het kader van de uitwerking van het decentralisatie-akkoord.

Thema's

In deze Balans staat het thema ‘beschikbaarheid van voldoende goed water’ centraal. Water en natuur zijn op verschillende manieren nauw met elkaar verbonden. Rivieren, meren en de zee vormen de leefomgeving van een groot aantal planten en dieren. Tevens zijn veel soorten op het land sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit. Deze Balans besteedt op verschillende plaatsen aandacht aan de relatie tussen water en natuur.

Samenwerking

De Natuurbalans 98 is een gezamenlijk product van het RIVM en de DLO. Daarnaast werkten mee: het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling en het Rijksinstituut voor Kust en Zee.