Natuurbalans 2007

11-09-2007 | Publicatie

Zowel nationaal als internationaal belangrijke landschappen en natuurgebieden in Nederland versnipperen. Het gevoerde beleid is vooralsnog niet in staat om deze versnippering te stoppen. Als gevolg van verspreide bebouwing boeten vooral de Nationale landschappen aan betekenis in.Landschappen met de kernkwaliteit ‘openheid’ steeds meer aan waarde in. Grote natuurgebieden zijn nodig om aan de Europese verplichtingen te voldoen.

De voornaamste conclusies uit de Natuurbalans op een rij:

Nederlanders vinden natuur belangrijk

Driekwart van de Nederlanders is betrokken bij de natuur. En ze willen daarvoor best wat meer betalen.

Recreatiegroen kan beter

De overheid is druk bezig om de natuur beter af te stemmen op de wandelaar en de fietser. Doel-stellingen worden waarschijnlijk niet gehaald. Er is nog te weinig groen en het is nog niet goed genoeg ontsloten.

Praktijk vergt integrale aanpak ruimtelijke ontwikkelingen

Om te voorkomen dat tegenstrijdige belangen en verkokerd beleid de overhand krijgen bij ruimtelijke ontwikkelingen in de regio is een integrale aanpak nodig. De rol van de provincie is daarbij cruciaal.

De groene ruimte versnippert

Bebouwing en infrastructuur zorgen voor een versnipperd landschap. De druk op de groene ruimte wordt vergroot door een toenemend aantal woonwijken, bedrijventerreinen, glastuinbouwkassen, wegen en spoorlijnen.

Aantal windturbines groeit

Het aantal windturbines groeit in Nederland. In 2006 stonden er ongeveer 1800. De ernst van deze verstoring in het landschap is onbekend. Provincies en gemeenten hebben allemaal eigen regels ontwikkeld om met windturbines om te gaan.

Natuur lijdt onder slechte condities

Het verlies aan biodiversiteit is nog niet gestopt. Meer soorten broedvogels en dagvlinders worden bedreigd. De belangrijkste reden is dat de condities voor de natuur nog altijd niet op orde zijn.

Grote natuurgebieden nodig

Het is onwaarschijnlijk dat het biodiversiteitverlies in 2010 gestopt is. Daarvoor moeten namelijk milieu-, water- en ruimtecondities op orde worden gebracht. De sleutel ligt in het creëren van grote eenheden natuur.

Natuur- en milieueducatie op scholen werkt

Natuur- en milieueducatie draagt bij aan een positieve houding tegenover natuur. Het wordt ook zeer gewaardeerd, maar sommige gemeenten lukt het niet om de benodigde financiering vol te houden

Klimaat maakt natuur kwetsbaarder

Het weer wordt warmer en extremer. Dat maakt de natuur kwetsbaarder. De door de klimaatverandering veroorzaakte opwarming en verandering van neerslagpatronen hebben ook gevolgen voor het voorkomen van planten en dieren.

Nationale Landschappen zijn nog niet beschermd

De Rijksoverheid zet Nationale Landschappen in om de landschaps-kwaliteit te verbeteren. Of dat lukt, is de vraag. Stedelijke kernen en bouwplannen blijven veelal buiten de begrenzing, en provincies en gemeenten zijn traag bij het uitwerken van streekplannen en bestemmingsplannen.

Meer informatie