Natuurbeheer in de duinen. Achtergronden bij de Natuurbalans 2005

01-11-2006 | Publicatie

Hoe functioneren de Nederlandse kustduinen in ecologisch opzicht? Welke factoren liggen hieraan ten grondslag? Welke rol speelt het beheer bij dit functioneren? Op dergelijke vragen geeft dit achtergronddocument een antwoord. De beheerders van de duinen, met name de duinwaterbedrijven hebben in dit onderzoek centraal gestaan.

Duinnatuur herstelt, mede dankzij beheer

De Nederlandse duinen zijn bezien vanuit het nationale en internationale beleid van grote betekenis. Het overgrote deel van de duinen maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en is aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied.

Veel beheermaatregelen in de duinen zijn gericht op het lokaal terugbrengen van dynamiek, herstel van de hydrologie en het tegengaan van successie. Herstelbeheer is noodzakelijk om de natuurkwaliteit van duinen te verbeteren, alleen regulier beheer is hiervoor niet voldoende.

Beheerders geven aan dat het niet eenvoudig is een eenduidig antwoord te geven op de vraag of het goed gaat met de duinen. Wel kan gesteld worden dat het dieptepunt achter de rug is. Het gaat met name met de vochtige delen vrij goed. In de droge delen gaat het niet goed. Het wegvallen van het konijn in grote delen van de duinen speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast komen dynamische processen (zowel in droge als vochtige delen) nog niet voldoende op gang.

Beschikbare achtergrondrapporten bij Natuurbalans 2005