Natuurbeleid en sturing in beweging. Achtergronden bij de Natuurbalans 2005

03-05-2007 | Publicatie

Natuur wordt steeds vaker een onderdeel van bredere en meer integrale gebiedsprocessen, zoals Nationale Landschappen. In zes praktijkvoorbeelden wordt deze relatie belicht.

Hoe verlopen besluitvormingsprocessen over natuurbeleid en natuurgebieden?

Er zijn zes praktijkvoorbeelden onderzocht, drie uit de Nationale Landschappen (Gaasterland, Noord-Holland Midden en Noordelijke Friese Wouden) en drie uit de duinen van Nederland (Waterleidingbedrijf Amsterdam, Duinwaterbedrijf Zuid-Holland en Nationale Park Kennemerland).

De hoofdconclusie uit een casestudy van de Nationale Landschappen is dat behoefte bestaat aan meer duidelijkheid waar het rijk zelf invloed op wil en kan hebben en waar wil men invloed en waar betrokkenheid. En wie is verantwoordelijk voor wat?

De Nota Ruimte legt de 'systeemverantwoordelijkheid' bij het Rijk en de 'regie' bij de provincie. Omdat er verschillende beelden zijn van wat dit betekent en hoe het in de praktijk eruit moet zien, is een dialoog nodig tussen Rijk en provincie. Elke provincie en elk Nationaal Landschap zullen een andere behoefte hebben aan aansturing en/of stimulering.

Door contact en dialoog is veel bereikt in Noord-Holland Midden en in Gaasterland. Er zijn goede resultaten geboekt waardoor er vertrouwen is ontstaan.

Dialoog staat ook centraal in de Noordelijke Friese Wouden. Maar in alle gebieden valt op dat de verwachtingen beinvloed worden door relatief onduidelijke verantwoordelijkheden. Het zoeken naar gezamenlijke doelstellingen waar iedereen zich in kan vinden, blijft nog een kwetsbaar punt.

Beschikbare achtergrondrapporten bij Natuurbalans 2005